• صفحه اصلی
  • بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر دما، بارش با استفاده از مدل¬LARS-WG (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه بشار)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401043138606 بازدید : 1305 صفحه: 129 - 142

20.1001.1.26763060.1401.7.12.3.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط