• صفحه اصلی
  • اثرات آتش سوزی بر روی پوشش گیاهی در جنگل های شاندرمن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401091140285 بازدید : 983 صفحه: 33 - 44

20.1001.1.26763060.1401.7.12.8.0

نوع مقاله: پژوهشی