• صفحه اصلی
  • زنجیره ارزش و توسعه تجاری سنجد تلخ (Hipphophae rhamnoides L) در راستای امنیت غذایی کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402020241960 بازدید : 508 صفحه: 65 - 75

20.1001.1.26763060.1402.8.13.15.6

نوع مقاله: مروری