• صفحه اصلی
  • شبیه‌سازی عددی اثر واگرایی دیواره و شیب کف معکوس بر مشخصات جهش هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980916193897 بازدید : 5819 صفحه: 9 - 20

10.29252/.3.5.9

20.1001.1.26763060.1397.3.5.2.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط