حمیدرضا مسکنی جیفرودی استادیار
hrmaskani@yahoo.com دکترا
مالزی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان
01333364061