علیرضا شکوهی لنگرودی استاد
shokoohi@eng.ikiu.ac.ir دکترا
استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین