• صفحه اصلی
  • الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب‌ها در مراحل تحولی جنگل در توده‌های آمیخته گیلان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990313237578 بازدید : 823 صفحه: 1 - 13

10.29252/.5.8.1

20.1001.1.26763060.1399.5.8.8.8

نوع مقاله: پژوهشی