• صفحه اصلی
  • بررسی و پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگل‌ها با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا فازی تصاویر ماهواره‌ای و زنجیره مارکوف، مطالعه موردی‌: شهرستان رومشکان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008168634 بازدید : 2459 صفحه: 103 - 114

10.29252/.4.6.103

20.1001.1.26763060.1398.4.6.12.1

نوع مقاله: پژوهشی