• صفحه اصلی
  • پایش و تعیین حد آستانه‌ی پوشش سبز شهری مبتنی بر داده‌‌های لندست، مطالعه‌‌ی موردی: مناطق 1 و 6 شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008158625 بازدید : 640 صفحه: 125 - 139

10.29252/.5.7.125

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط