• صفحه اصلی
  • تلفیق روش تصمیم‌گیری چند معیاره AHP و GIS در ارزیابی تناسب زمین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970229141443112222 بازدید : 5744 صفحه: 11 - 15

10.29252/.2.3.11

20.1001.1.26763060.1396.2.3.2.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط