• فهرست مقالات سید عطااله  حسینی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی مشخصات جاده‌های جنگلی و مقایسه با استانداردهای محیط زیستی و فنی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد)
    سید عطااله  حسینی
    هدف از این تحقیق مقایسه مشخصات هندسی جاده با مقادیر استاندارد ساخت جاده در منطقه حفاظت شده ی تنگ سولک واقع در شهرستان بهمیی (استان کهگیلویه و بویراحمد) می باشد. این منطقه دارای ارزش گردشگری، تفرجی و جاذبه های طبیعی واقع در جنگلهای زاگرس جنوبی میباشد. در این تحقیق ابتدا چکیده کامل
    هدف از این تحقیق مقایسه مشخصات هندسی جاده با مقادیر استاندارد ساخت جاده در منطقه حفاظت شده ی تنگ سولک واقع در شهرستان بهمیی (استان کهگیلویه و بویراحمد) می باشد. این منطقه دارای ارزش گردشگری، تفرجی و جاذبه های طبیعی واقع در جنگلهای زاگرس جنوبی میباشد. در این تحقیق ابتدا موقعیت جاده موجود، با استفاده از GPS برداشت شده و روی نقشه توپوگرافی پیاده شد. طبقه بندی شیب دامنه انجام و در هر طبقه شیب 11 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. در قدم بعدی اندازه‌های برداشت شده با مقادیر استاندارد موجود در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (131و 161) مورد مقایسه قرار گرفت. عرض سواره-رو و حریم ساختمانی جاده بر اساس آمار تحلیلی و سایر مشخصات هندسی جاده بر اساس آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای برداشت نمونه های خاک از هر کدام از طبقات شیب دامنه به صورت تصادفی یک نمونه خاک جهت تشخیص بافت خاک انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون T یکطرفه، همبستگی پیرسون و در نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که عرض سواره رو و حریم ساختمانی جاده در طبقات شیب 10-20، 40-50، 50-60 و 60< درصد از حد استاندار پایین تر و اختلاف معنی دار بود (p<0.01) و در دیگر طبقات شیب دامنه اختلاف معنی داری نشان نداد. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی نشان داد 15 درصد از شیب دیواره های خاکبرداری و خاکریزی بیشتر از مقدار استاندارد آن بود. نتایج آزمایش بافت خاک به روش طبقه بندی متحد نشان داد منطقه مورد مطالعه دارای بافت لای- رسی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی رویش قطر و ارتفاع گونه‌های بید و توسکا در محل‌های تثبیت بیولوژیکی دیواره لغزشی جاده جنگلی (سری 3 سوردار واتاشان، چمستان، مازندران)
    سید عطااله  حسینی
    این تحقیق با هدف ارزیابی دو گونه بومی توسکا (Alnus glutinosa L. Gaertn.) و بید (Salix alba L.) از نظر متغیرهای رویشی قطر یقه و ارتفاع تحت سه تیمار شامل کاشت نهال‌های دو گونه جنگلی توسکای قشلاقی و بید با مالچ‌های طبیعی کاه و کلش و خرده‌چوب و خاک بدون مالچ به عنوان تیمار چکیده کامل
    این تحقیق با هدف ارزیابی دو گونه بومی توسکا (Alnus glutinosa L. Gaertn.) و بید (Salix alba L.) از نظر متغیرهای رویشی قطر یقه و ارتفاع تحت سه تیمار شامل کاشت نهال‌های دو گونه جنگلی توسکای قشلاقی و بید با مالچ‌های طبیعی کاه و کلش و خرده‌چوب و خاک بدون مالچ به عنوان تیمار شاهد (کنترل) استفاده شد. طرح آزمایشات بصورت کرت‌های خرد شده و در قالب بلوک‌های کاملا تصادفی بود. منطقه مورد مطالعه قطعه 5 سری 3 طرح جنگلداری سوردار واتاشان، در حوزۀ آبخیزداری 49 جنگل‌های شمال کشور واقع در چمستان مازندران بود. نتایج نشان داد که روابط رگرسیونی بین قطر و ارتفاع در گونه توسکا وضعیت بهتری نسبت به گونه بید داشت. ضریب تعیین رابطه رگرسونی برای متغیر مستقل قطر یقه و متغیر وابسته ارتفاع در گونه توسکا 65/0 و در گونه بید 42/0 به‌دست آمد. با توجه به نتایج تجزیه واریانس گونه های مذکور در قالب بلوک ها و تیمارها فاقد تفاوت معنی‌دار آماری بودند. تیمار خرده چوب بهترین وضعیت را ایجاد کرد و پس از آن تیمار کاه و کلش و نهایتاً تیمار فضای خالی (بدون گونه) وضعیت نامناسب تری از سایر تیمارها داشته است. در مجموع گونه توسکا از گونه بید شرایط مطلوب تری را درخصوص تطبیق با شرایط زیست مهندسی اعمال شده مطالعه حاضر داشت. پرونده مقاله