مرجان محمدزاده دانشیار
marjan.mohammadzadeh@gmail.com دکترا
ملبورن استرالیا دانشیار گروه طراحی و ارزیابی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ORCID :
000317648105