سزگین ایان استاد
sezginayan@gmail.com دکترا
دانشگاه کاستامونو استاد گروه مهندسی جنگلداری ترکیه
0
ORCID :
000180770512