فهرست مقالات برحسب موضوع آلودگی هوا


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی زیست محیطی صنعت خودرو‌سازی و راه‌های کاهش آلودگی‌های آن
   سید سجاد بیدوا مرضیه  حسن زاده
   در دهههای اخیر با توجه به رشد سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرها، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و خودروهای شخصی روز به روز در حال افزایش است که از پیامدهای آن می‌توان به وابستگی بیشتر به خودرو، سفرهای طولانی، افزایش هزینههای حمل‌و‌نقل و مهمتر از همه مخاطرات زیستمحیطی چکیده کامل
   در دهههای اخیر با توجه به رشد سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرها، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و خودروهای شخصی روز به روز در حال افزایش است که از پیامدهای آن می‌توان به وابستگی بیشتر به خودرو، سفرهای طولانی، افزایش هزینههای حمل‌و‌نقل و مهمتر از همه مخاطرات زیستمحیطی و آلودگی هوا اشاره نمود. استفاده بیرویه از خودروها موجب اتلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر، بروز اثرات گلخانهای، و ناراضی بودن شهرنشینان از میزان بالای آلوگیهای صوتی و هوا و در نتیجهی آن کاهش کارایی اقتصادی می‌گردد. در این راستا دولتها به منظور کاهش آلایندگي وسايل نقليه، قوانين و استانداردهای مختلفی را تعیین نموده و سازندگان خودرو را ملزم به رعايت آنها کردهاند. اين الزامات خودروسازان را به جستوجو براي يافتن راههايي در جهت کاهش آلودگيهاي زيستمحيطي محصولاتشان واداشته و زمينه ظهور فناوريهاي نوين در اين صنعت را فراهم کرده است. به همین دلیل توجه به بررسیهای محیط‌ زیستی در صنایع خودروسازی یکی از فاکتورهای مهم و اساسی به شمار می‌رود. در این پژوهش به بررسی انواع آلودگیهای ناشی از صنایع خودروسازی و راههای عملی برای کاهش این آلودگیها پرداخته شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسی روند تغییرات NO2 تروپوسفری شهر کرمانشاه با استفاده از سنجنده OMI و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی
   رسول  باقرآبادی
   امروزه افزایش و توسعه شهرنشینی، فعالیت های صنعتی و مصرف سوخت های فسیلی آلودگی هوا را در شهرهای بزرگ افزایش داده است. یکی از شاخص های آلودگی هوا دی اکسید نیتروژن است. در این مقاله به مطالعه روند تغییرات غلظت دی اکسید نیتروژن مربوط به تروپوسفر در شهر کرمانشاه در بازه زما چکیده کامل
   امروزه افزایش و توسعه شهرنشینی، فعالیت های صنعتی و مصرف سوخت های فسیلی آلودگی هوا را در شهرهای بزرگ افزایش داده است. یکی از شاخص های آلودگی هوا دی اکسید نیتروژن است. در این مقاله به مطالعه روند تغییرات غلظت دی اکسید نیتروژن مربوط به تروپوسفر در شهر کرمانشاه در بازه زمانی 1385 تا 1397 ارائه شده است. در این مطالعه غلظت ماهانه دی اکسید نیتروژن بدست آمده نشان می دهند بیشترین مقدار دی اکسید نیتروژن در فصل زمستان و کمترین مقدار در تابستان اتفاق می افتد. به طوریکه بیشترین مقدار دی اکسید نیتروژن در ماه دی و کمترین مقدار آن در ماه خرداد اتفاق می افتد شرایط هواشناسي مي تواند شدت آلودگي دی اکسید نیتروژن تروپوسفري و گستردگي آن را بیشتر كند. نتایج غلظت دی اکسید نیتروژن تروپوسفری با پارامترهای هواشناسی نشان دادند ضریب همبستگی پیرسون دی اکسید نیتروژن با باد و دمای سطحی به ترتیب رابطه معکوسی دارد همچنین همبستگی پیرسون دی اکسید نیتروژن با بارش رابطه مستقیمی دارد که نشان می دهد با افزایش سرعت باد غلظت دی اکسید نیتروژن کاهش می یابد برای پایش دی اکسید نیتروژن از سنجنده OMI استفاده شد. در این مطالعه دی اکسید نیتروژن با استفاده از سنجنده OMI در دو ماه فوریه و جولای 2016 نشان داد که در ماه فوریه مقدار دی اکسید نیتروژن بیشتر و در ماه جولای این مقدار کمتر است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی و ارزیابی سلامت ناشی از استنشاق ترکیبات آلی فرارموجود درهوای سطح شهر خرم آباد
   آرمان  ساعی
   در این مقاله ارزیابی ریسک سلامت (ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی) از طریق استنشاق ترکیبات آلی موجود در هوای شهر خرم آباد مورد بررسی قرار میگیرد. این تر کیبات شامل بنزن ، تولوئن ،اتیل بنزن ، زایلن ها (BTEX) و هگزان نرمال می باشد. برای بررسی میزان ریسک ابتدا دو سناریو ی چکیده کامل
   در این مقاله ارزیابی ریسک سلامت (ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی) از طریق استنشاق ترکیبات آلی موجود در هوای شهر خرم آباد مورد بررسی قرار میگیرد. این تر کیبات شامل بنزن ، تولوئن ،اتیل بنزن ، زایلن ها (BTEX) و هگزان نرمال می باشد. برای بررسی میزان ریسک ابتدا دو سناریو ی مختلف براساس میزان مواجهه افراد با ترکیبات آلی مورد بحث و مدت زمان تنفس افراد، تعریف گردید . سپس میزان متوسط دریافت CDI یا تنفس آلاینده های مذکور درطول عمر براساس سناریو های دوگانه در مناطق 11 گانه شهر خرم آباد استخراج گردید. میزان ریسک سرطانزایی برای ترکیبات بنزن و اتیل بنزن و همچنین میزان ریسک غیر سرطانی برای تمامی آلاینده های موزد بحث درهردو سناریو محاسبه گردید و مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفت. لازم به ذکر است که با توجه به حجم بالای محاسبات و به جهت سهولت و دقت در دریافت نتایج حاصله ، برنامه نویسی در محیط نرم افزار EXCEL انجام شد و نتایج اولیه و نهایی مستقیما از این روش محاسبه گردید و نمودارهای لازم نیز ترسیم گردید . براساس محاسبات انجام شده، ریسک سالیانه و ریسک کل سرطانزایی استنشاق آلاینده های مورد بحث درهوای سح شهر خرم آباد برای سناریوی اول به ترتیب برابر با 1.51 E-06 و 5.65 E -01 نفر در سال می باشد. همچنین ریسک سالیانه و ریسک کل برای سناریوی دوم به ترتیب برابر با 6.19 E-07 و 2.31 E-01 نفر در سال است. علاوه بر این میزان اندیس ریسک غیر سرطانی برای استنشاق ترکیبات الی مذکور موجود در هوای شهر خرم آباد ، برای سناریوهای اول ودوم به ترتیب 3.389 و 0.594 می باشد پرونده مقاله