• فهرست مقالات آرمان  ساعی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی و ارزیابی سلامت ناشی از استنشاق ترکیبات آلی فرارموجود درهوای سطح شهر خرم آباد
    آرمان  ساعی
    در این مقاله ارزیابی ریسک سلامت (ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی) از طریق استنشاق ترکیبات آلی موجود در هوای شهر خرم آباد مورد بررسی قرار میگیرد. این تر کیبات شامل بنزن ، تولوئن ،اتیل بنزن ، زایلن ها (BTEX) و هگزان نرمال می باشد. برای بررسی میزان ریسک ابتدا دو سناریو ی چکیده کامل
    در این مقاله ارزیابی ریسک سلامت (ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی) از طریق استنشاق ترکیبات آلی موجود در هوای شهر خرم آباد مورد بررسی قرار میگیرد. این تر کیبات شامل بنزن ، تولوئن ،اتیل بنزن ، زایلن ها (BTEX) و هگزان نرمال می باشد. برای بررسی میزان ریسک ابتدا دو سناریو ی مختلف براساس میزان مواجهه افراد با ترکیبات آلی مورد بحث و مدت زمان تنفس افراد، تعریف گردید . سپس میزان متوسط دریافت CDI یا تنفس آلاینده های مذکور درطول عمر براساس سناریو های دوگانه در مناطق 11 گانه شهر خرم آباد استخراج گردید. میزان ریسک سرطانزایی برای ترکیبات بنزن و اتیل بنزن و همچنین میزان ریسک غیر سرطانی برای تمامی آلاینده های موزد بحث درهردو سناریو محاسبه گردید و مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفت. لازم به ذکر است که با توجه به حجم بالای محاسبات و به جهت سهولت و دقت در دریافت نتایج حاصله ، برنامه نویسی در محیط نرم افزار EXCEL انجام شد و نتایج اولیه و نهایی مستقیما از این روش محاسبه گردید و نمودارهای لازم نیز ترسیم گردید . براساس محاسبات انجام شده، ریسک سالیانه و ریسک کل سرطانزایی استنشاق آلاینده های مورد بحث درهوای سح شهر خرم آباد برای سناریوی اول به ترتیب برابر با 1.51 E-06 و 5.65 E -01 نفر در سال می باشد. همچنین ریسک سالیانه و ریسک کل برای سناریوی دوم به ترتیب برابر با 6.19 E-07 و 2.31 E-01 نفر در سال است. علاوه بر این میزان اندیس ریسک غیر سرطانی برای استنشاق ترکیبات الی مذکور موجود در هوای شهر خرم آباد ، برای سناریوهای اول ودوم به ترتیب 3.389 و 0.594 می باشد پرونده مقاله