• صفحه اصلی
  • کاربرد روشFuzzy AHP در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در محیط GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز امامزاده ابراهیم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139601261459535642 بازدید : 1236 صفحه: 7 - 13

10.29252/.1.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط