• صفحه اصلی
  • مقایسه روش های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تهیه ی نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: پارک ملی بوجاق)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990320237677 بازدید : 953 صفحه: 47 - 60

10.29252/.5.8.47

20.1001.1.26763060.1399.5.8.7.7

نوع مقاله: پژوهشی