• صفحه اصلی
  • تأثیر گردشگری بر افزایش درآمد روستاییان مطالعه موردی: روستاهای بخش چابکسر شهرستان رودسر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072931946 بازدید : 3063 صفحه: 13 - 22

نوع مقاله: پژوهشی