• صفحه اصلی
  • بررسی کارایی عصاره ناخالص آنزیمی استخراج شده از ریشه ترب کوهی درحذف کاتکول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401051238775 بازدید : 971 صفحه: 65 - 75

20.1001.1.26763060.1401.7.12.4.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط