• فهرست مقالات فاطمه نجات زاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی کارایی عصاره ناخالص آنزیمی استخراج شده از ریشه ترب کوهی درحذف کاتکول
    سهیلا امیری حسینی فاطمه نجات زاده اسماعیل بابانژاد فتح اله  غلامی بروجنی
    کاتکول یکی از ترکیبات فنلی است که بعنوان ماده خام اولیه و یا محصول نهایی صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاههای نفت می باشد. در این مطالعه بررسی کارایی عصاره ترب بعنوان آنزیم ناخالص و حذف کاتکول از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در یک مطالعه تجربی، کارایی حذف کاتکول از فاضلاب چکیده کامل
    کاتکول یکی از ترکیبات فنلی است که بعنوان ماده خام اولیه و یا محصول نهایی صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاههای نفت می باشد. در این مطالعه بررسی کارایی عصاره ترب بعنوان آنزیم ناخالص و حذف کاتکول از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در یک مطالعه تجربی، کارایی حذف کاتکول از فاضلاب سنتتیک در مقیاس آزمایشگاهی در فاز ناپیوسته آنزیم ناخالص استخراج شده از گیاه ترب در فرایند حذف آنزیمی کاتکول مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام مطالعه کارایی فرایند های متغییر آنزیم ناخالص، غلظت های آب اکسیژنه در مدت زمان 20 دقیقه بررسی شد. پس از واکنش، غلظت کاتکول خروجی فرایند با دستگاه HPLC در طول موج 275 نانومتر اندازه گیری شد. با افزایش غلظت آب اکسیژنه و ثابت نگهداشتن غلظت آنزیم در ابتدا روند افزایشی مشاهده گردید. ولی پس از یک مدت زمان با افزایش بیشتر پراکسید هیدروژن تغییری محسوسی در راندمان مشاهده نگردید. به طوری که برای غلظت های آب اکسیژنه (0.58، 1.17، 1.78 مول بر لیتر ) و آب اکسیژنه (10، 20، 40 میلی لیتر بر لیتر) بترتیب راندمان حذف 45% ، 60% و 80% بدست آمد. ولی با مقادیر غلظت های آب اکسیژنه (1.17، 2.35، 3.53 مول بر لیتر) و غلظت آب اکسیژنه ثابت راندمان حذف بترتیب 42% ، 58% و 81% بوده است. تصفیه آنزیمی به عنوان یک فرایند مناسب می تواند جهت کاتکول و ترکیبات آن از فاضلاب مورد استفاده قرار بگیرد . پرونده مقاله