• صفحه اصلی
  • ارزیابی و تحلیل اثرات محیط‌زیستی خیابان‌های شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: خیابان 58 متری اراک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008168629 بازدید : 7890 صفحه: 61 - 70

10.29252/.4.6.61

20.1001.1.26763060.1398.4.6.8.7

نوع مقاله: پژوهشی