• صفحه اصلی
  • کاربست مدل دراستیک در بررسی روند توسعه صنعتی دشت ساری با تاثیر بر آلودگی زیست محیطی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008168632 بازدید : 6753 صفحه: 83 - 92

10.29252/.4.6.83

20.1001.1.26763060.1398.4.6.10.9

نوع مقاله: پژوهشی