• صفحه اصلی
  • واکاوی چالش های اجتماعی و فرهنگی احداث سد در مناطق روستایی متأثر؛ مطالعه موردی: سد داریان هورامان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202010268717 بازدید : 4742 صفحه: 101 - 111

10.29252/.5.7.101

20.1001.1.26763060.1399.5.7.9.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط