• فهرست مقالات هانیه  شکی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - کاربرد نانوالیاف الکتروریسی شده به منظورحذف آلاینده های گازی
    هانیه  شکی
    دی اکسید کربن مهمترین گاز گلخانه ای است که به مقدار زیاددرجو زمین منتشر می شود. این مقدار زیاد دی اکسید کربن درجو مشکلات عظیمی را ایجاد می کند که بر زندگی انسان تأثیر گذاراست مانندگردبادشدید، طوفان، خشکسالی و باران های اسیدی. بخش اصلی انتشاردی اکسید کربن از احتراق سوخت چکیده کامل
    دی اکسید کربن مهمترین گاز گلخانه ای است که به مقدار زیاددرجو زمین منتشر می شود. این مقدار زیاد دی اکسید کربن درجو مشکلات عظیمی را ایجاد می کند که بر زندگی انسان تأثیر گذاراست مانندگردبادشدید، طوفان، خشکسالی و باران های اسیدی. بخش اصلی انتشاردی اکسید کربن از احتراق سوختهای فسیلی حاصل می شود که منبع اصلی انرژی مورد استفاده برای تأمین تقاضای انرژی بشردر حال حاضر و آینده نزدیک است. تقریباً 85٪ انرژی مصرفی انسان از طریق سوختهای فسیلی تأمین میشود. در همین راستا، در سال های اخیر به منظور تصفیه هوا و حذف دی اکسید کربن، روش های مختلفی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته، یکی از این روش ها جذب سطحی و استفاده از جاذب ها می باشد. در سال های اخیر، غشاهای نانوالیاف به عنوان جاذب آلاینده بسیار مورد توجه قرار گرفته است که در مقایسه با جاذب های معمولی، از بسیاری جهات مانند ساختار متخلخل، سطح ویژه بالا، شار نفوذ و انتخاب پذیری بالا، افت فشار پایین، انعطاف پذیری بالا و جذب هدفمند،برتری دارند. بنابراین، غشاهای نانوالیاف پتانسیل بسیار خوبی برای جذب و جداسازی آلاینده های گازی مانند دی اکسید کربن از هوا دارند. علاوه بر نسبت سطح به حجم بالا، نانوالیاف اصلاح شده دارای گروه های عاملی مختلفی هستند که عملکرد آن ها را بهبود میبخشند.در این مقاله، بررسی کلی از آثار منتشر شده در دهه گذشته در موردتوسعه غشاهای نانوالیاف متخلخل مبتنی بر الکتروریسی برای حذف کارآمد دی اکسید کربن انجام شده است. پرونده مقاله