• فهرست مقالات رضا  علیزاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - حذف سرب با نانو ساختارهای آلی فلزی آهن و بنزن تری کربوکسیلات از محلول آبی
    رضا  علیزاده
    فلزات سنگین به‌طور شیمیایی تخریب نمی‌شوند به‌منظور جلوگیری از ورود و انباشته شدن این آلاینده سمی همراه با پساب کارخانه‌ها به محیط زیست تاکنون روش‌های مختلفی بکارگیری شده است، ولی یافتن روش‌های نوین با کارایی بیشتر در این حوزه ضروری است. در این تحقیق دسته نوینی از ترکیبا چکیده کامل
    فلزات سنگین به‌طور شیمیایی تخریب نمی‌شوند به‌منظور جلوگیری از ورود و انباشته شدن این آلاینده سمی همراه با پساب کارخانه‌ها به محیط زیست تاکنون روش‌های مختلفی بکارگیری شده است، ولی یافتن روش‌های نوین با کارایی بیشتر در این حوزه ضروری است. در این تحقیق دسته نوینی از ترکیبات موسوم به مواد آلی فلزی برای حذف سرب پساب صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. این مواد آلی فلزی، حاوی آهن و بنزن تری کربوکسیلات است. برای شناسایی مشخصات این مواد از تصاویر میکروسکوپ الکترونی و هم‌دماهای جذب و واجذب نیتروژن استفاده شده است. جهت تعیین شرایط بهینه به‌کارگیری این مواد در حذف سرب از پساب، اثر پارامترهای: زمان (10-120دقیقه)، مقدار جاذب (5/0-2/0میلی‌گرم بر لیتر)، (pH (5/12-5/3 و درجه حرارت (10-75سانتیگراد) بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که ترکیب MIL-100Fe)) دارای کارایی بهتری نسبت به دیگر مواد این تحقیق بوده و حذف کامل سرب با غلظت اولیه mg/l10 و با دوز جاذب mg/l25/0، در دمای 50 درجه سانتیگراد، 4/3 pH= و زمان تماس 120 دقیقه حاصل شد. ویژگی های دیگر این ماده در حذف سرب پساب صنعتی مانند: خواص مغناطیسی، قابلیت استفاده مجدد در پنج دوره متوالی، سطح وسیع، هزینه پائین، راندمان بالا و بکارگیری آسان، آن را گزینه ایده‌آلی برای استفاده در مقیاس گسترده ساخته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - حذف رنگ متیلن بلو از پساب با استفاده از Fe-BTC
    رضا  علیزاده
    در این تحقیق ماده آلی فلزیFe-BTC (آهن-بنزن تری کربوکسیلات) تهیه شده با تابش فراصوت، به عنوان یک کاتالیست نوری جهت تخریب رنگ متیلن بلو (MB) از درون آب استفاده شده است. اثرات دما (50 و 70 درجه سانتی گراد) و زمان تابش (90 و 120 دقیقه) برای تهیه این ماده مورد بررسی قرار گر چکیده کامل
    در این تحقیق ماده آلی فلزیFe-BTC (آهن-بنزن تری کربوکسیلات) تهیه شده با تابش فراصوت، به عنوان یک کاتالیست نوری جهت تخریب رنگ متیلن بلو (MB) از درون آب استفاده شده است. اثرات دما (50 و 70 درجه سانتی گراد) و زمان تابش (90 و 120 دقیقه) برای تهیه این ماده مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات تهیه شده Fe-BTC عملکرد نورکافتی خوبی را از خود نشان داده و در محدوده دمایی120-70 سانتیگراد ییشترین فعالیت را در حذف رنگ متیلن بلو دارا بود. این عملکرد نتیجه دو عامل مهم شامل مهار فرآیند نوترکیبی حامل های بار و افزایش سطح کاتالیست نوری است. سرعت واکنش تخریب رنگ متیلن بلو از معادله سرعت شبه مرتبه اول لانگمویر پیروی می کند. نمونه Fe-BTC70-120 به دلیل ذرات کوچکتر و همچنین نوترکیب الکترون-حفره کمتر، بیشترین تخریب رنگ را از خود نشان داد.، این تخریب رنگ نتیجه خواص اکسید کنندگی رادیکال هیدروکسیل است. آزمون ها، پایداری نمونه را برای سه دوره مصرف نشان داد. استفاده از فوتوکاتالیست Fe-BTC با فعالیت و پایداری بالا، می تواند انتخاب نوینی در تصفیه پساب های رنگی باشد. پرونده مقاله