• صفحه اصلی
  • امکان سنجی افزایش ماندگاری مرغ بسته بندی شده با پد سلولزی و عصاره لیمو و تاثیرات محیط زیستی آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401012836644 بازدید : 2021 صفحه: 105 - 118

20.1001.1.26763060.1401.7.11.7.7

نوع مقاله: پژوهشی