• صفحه اصلی
  • مروری بر انواع سوپرجاذب های مورد استفاده در بخش کشاورزی و بررسی سنتز دو نوع جاذب با استفاده از منابع بازیافتی جهت صرفه جویی در منابع آب
کد مقاله : 1402021542134 بازدید : 172 صفحه: 18 - 1

نوع مقاله: مروری