• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست و کشاورزی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402023142346 بازدید : 859 صفحه: 23 - 39

20.1001.1.26763060.1402.8.13.10.1

نوع مقاله: مروری