• صفحه اصلی
  • بررسی الگوی تغییرات کیفیت آب و شناسایی گیاهان مهاجم آبزی در سدهای آب شرب استان مازندران و ارائه راهکارهای کنترلی دوستدار محیط زیست

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402042343237 بازدید : 523 صفحه: 119 - 134

20.1001.1.26763060.1402.8.13.12.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط