فهرست مقالات برحسب موضوع آمایش سرزمین


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ارزیابی الگوی فضایی پراکنش عملکردی سکونتگاه های ناحیه روستایی زبرخان (طی بازه زمانی 1375-1398)
   نسیبه  حسینی حسن افراخته فرهاد عزیزپور
   با هدف مطالعه سازمان فضایی دهستان، پژوهش حاضر در پی آن است که ابتدا به تعیین و تشکیل سلسه مراتبی از سکونتگاه ها که بتواند چارچوب موثری برای توزیع خدمات و کارکردها در سطوح مختلف باشد، بپردازد و در نهایت الگوی فضایی حاکم در ناحیه را شناسایی کند. بنابراین با استفاده از شاخ چکیده کامل
   با هدف مطالعه سازمان فضایی دهستان، پژوهش حاضر در پی آن است که ابتدا به تعیین و تشکیل سلسه مراتبی از سکونتگاه ها که بتواند چارچوب موثری برای توزیع خدمات و کارکردها در سطوح مختلف باشد، بپردازد و در نهایت الگوی فضایی حاکم در ناحیه را شناسایی کند. بنابراین با استفاده از شاخص مرکزیت و به کارگیری 35 متغیر، نسبت به سطح بندی سکونتگاه های مورد مطالعه در سطوح مختلف عملکردی اقدام گردید. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش توصیفی - تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است. قلمرو جغرافیایی تحقیق، دهستان زبرخان شهرستان نیشابور است. یافته-های پژوهش حاکی از آن است که عدم توزیع مناسب خدمات و نبود تعادل فضایی سبب ساز افزایش جابه جایی و حرکت بین سکونتگاه های انسانی در سطح دهستان شده است. از این رو دو سکونتگاه قدمگاه، درود با رتبه های اول به مکان های اصلی تردد درون ناحیه ای تبدیل شده اند. این در حالیست که روستاهای بازحیدر، علی اباد، چشمه خسرو، محمد اباد، قره داش، قره بیک و کلاته لویدانی در پایین ترین سطح توسعه (محروم) قرار دارند و از حداقل خدمات و امکانات بی بهره اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که الگوی جریان ها به صورت روابط یکسویه است و پیوندهای مکمل، دوسویه و هم افزا شکل نگرفته است. این الگو مطابق با نظریه قطب رشد با حاکمیت شهرهاست و هنوز با الگوی شبکه منطقه ای فاصله زیادی دارد. ب پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در استان همدان با استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره IRSP6
   علی  شهبازی لقمان  خداکرمی دکتر کامران نصیراحمدی
   این مطالعهبا هدف استفاده از تکنیک سنجش از دور و سري زماني تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و تعیین سطح زیر کشت مزارع سيب زميني در استان همدان صورت گرفت. بدين ترتیب از سري زماني تصاوير ماهوارهIRSP6 سنجنده Awifs براي تعيين سطح زير کشت سيب زميني، استفاده شد. براي اين منظور چکیده کامل
   این مطالعهبا هدف استفاده از تکنیک سنجش از دور و سري زماني تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و تعیین سطح زیر کشت مزارع سيب زميني در استان همدان صورت گرفت. بدين ترتیب از سري زماني تصاوير ماهوارهIRSP6 سنجنده Awifs براي تعيين سطح زير کشت سيب زميني، استفاده شد. براي اين منظور در سه گذر زماني که همزمان با سبزينگي و زردشدگي گياه سيب زميني بوده تصاوير تهيه شد. پردازش هاي لازم از جمله آماد سازي تصاوير، تصحيح هندسي، شاخص گياهي، طبقه بندي نظارت نشده و طبقه بندي نظارت شده فازي بر روي تصاوير انجام شد. در نهايت با استفاده روش Overlay بر روي نقشه هاي حاصل از طبقه بندي نظارت شده فازي و شاخص هايNDVI, و SAVI سطح زيرکشت سيب زميني شناسايي شد. ضريب کاپا براي نقشه هاي سطح زير کشت سيب زميني حاصل از روش طبقه بندي فازي، شاخص-هايNDVI و SAVI به ترتيب90، 87 و 85 درصد به دست آمد. مساحت سطح زير کشت سيب زميني نيز به ترتيب حدود38740، 36728 و 36614 هکتار در سال 1387 تعيين شد. بر اساس نتایج اين مطالعه مشخص شد که مي توان از روش طبقه بندي فازي و سري زماني داده هاي سنجندهAWIFS براي تشخيص و تخمين سطح زير کشت سيب زميني با دقت تقريبا قابل قبول استفاده کرد و همچنين استفاده از شاخص هاي گياهي مذکور داراي سرعت بالا براي تفکيک سطح زيرکشت اين محصول است. پرونده مقاله