• فهرست مقالات مریم   آقائی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مکان یابی جمع آوری آب باران با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره بر پایه GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تجره)
    مریم   آقائی سیامک  دخانی ابراهیم  امیدوار
    كمبود آب در مناطق خشك، بحراني جدي است مهم ترين مرحله در بكارگيري سامانه هاي جمع آوري باران، مكان يابي عرصه هاي مناسب است. در این تحقیق از سه روش مدل رگرسیون چندمتغیره و GIS برای مکانیابی روش جمع آوری آب باران به شیوه درجا و غیر درجا در حوزه آبخیز تجره استفاده شده است. د چکیده کامل
    كمبود آب در مناطق خشك، بحراني جدي است مهم ترين مرحله در بكارگيري سامانه هاي جمع آوري باران، مكان يابي عرصه هاي مناسب است. در این تحقیق از سه روش مدل رگرسیون چندمتغیره و GIS برای مکانیابی روش جمع آوری آب باران به شیوه درجا و غیر درجا در حوزه آبخیز تجره استفاده شده است. در این مطالعه تاج پوشش، لاشبرگ، سنگ و سنگ ریزه، خاک لخت، CN، بارش، شیب و عمق خاک به عنوان متغیر مستقل و نفوذ در جمع آوری آب باران درجا و دبی حداکثر لحظه ای برای روش جمع آوری آب باران غیر درجا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. از مدل رگرسیون چند متغیره از روش گام به گام ، روش حذف پس رو، و پیش رو استفاده شده است. و از روش گام به گام استاندارد، روش حذف پسرو ، روش گام به گام در جمع آوری آب باران غیردرجا استفاده شده است. نتایج نهایی با تطبیق نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد در جمع آوری آب باران درجا، روش گام به گام و در بین لایه ها لایه هایCN، خاک، درصد سنگ و سنگ ریزه، و در جمع آوری آب باران غیر درجا روش رگرسیون گام به گام استاندارد و در بین لایه ها درصد لاشبرگ، درصد تاج پوشش، CN، شیب، درصد سنگ و سنگریزه، میزان بارندگی، درصد خاک لخت و عمق خاک در معادله با اهمیت شناخته شده است. در نهایت درجه اهمیت سایت های جمع آوری باران به چهار کلاس بسیارخوب، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی روند تغییر پارامتر¬های اقلیمی در دوره 2030-2011 با استفاده از داده-های شبیه‌¬سازی شده مدل LARS-WG، مطالعه موردی: منطقه سردشت، آذربایجان غربی
    مریم   آقائی زهرا اسلامیان
    با توجه به اهميتي كه تغيير اقليم بر ساختار محيط كره زمين و ساكنين آن داشته و خواهد داشت تلاش در جهت شناخت هر چه بيشتر چگونگي رخداد هاي تغيير اقليم امري مسلم است. در این مطالعه در فاز اقلیمی، داده های روزانه دمای حداقل، دمای حداکثر، بارش و ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک س چکیده کامل
    با توجه به اهميتي كه تغيير اقليم بر ساختار محيط كره زمين و ساكنين آن داشته و خواهد داشت تلاش در جهت شناخت هر چه بيشتر چگونگي رخداد هاي تغيير اقليم امري مسلم است. در این مطالعه در فاز اقلیمی، داده های روزانه دمای حداقل، دمای حداکثر، بارش و ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک سردشت در دوره 2014-1996 با استفاده از مدل آماری LARS-WG شبیه سازی شد و پس از اطمینان از کارآیی این مدل در شبیه ‌سازی پارامتر های هواشناسی مذکور در منطقه سردشت، جهت بررسی پارامتر های اقلیمی در تغییر اقلیم، داده ها؛ سه سناریوی A2 (سناریوی حداکثر)،A1B (سناریوی حد وسط) و B1 (سناریوی حداقل) مدل HadCM3 در دوره 2030-2011 با مدل آماری LARS-WG کوچک مقیاس گردید. نتایج نشان داد که بر اساس برآورد مدل LARS-WGبرای سناریو های مورد بررسی در دوره های آتی میانگین دمای حوزه آبخیز سردشت به میزان 4 درجه سلسیوس افزایش می یابد. مقدار بارش نیز در مقایسه با دوره پایه به میزان 2 درصد افزایش را نشان می دهد. هم چنین نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بطوركلي عملكرد مدل LARS-WG در مدل سازي متغيير هاي هواشناسي ايستگاه هاي تحت بررسي مناسب است و مي توان از آن جهت بازسازي داده هاي ايستگاه ها در دوره گذشته و يا تطويل اين داده ها به دوره آينده بهره جست. همچنين مي توان از آن در جهت ارزيابي اقليم آينده استان در مقياس محلي استفاده نمود. پرونده مقاله