درباره ما


نشريه پژوهش و فناوری محيط زيست، مجلهء علمي پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي است. اين نشريه به صورت دو فصلنامه و به زبان فارسي منتشر مي‌شود و از دريافت مقالات علمي– پژوهشي در زمينه هاي مختلف محيط زيست استقبال مي‌نمايد‌.