شناسنامه


          دوفصلنامه پژوهش و فناوری محیط زیست           

صاحب امتیاز: پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

مدیر مسئول: فریبرز جمالزاد فلاح

سردبیر: حسن پوربابایی

 

اعضای هیأت تحریریه

دکتر مجید مخدوم 

استاد دانشگاه تهران

دکتر حسن پوربابایی

استاد دانشگاه گیلان

دکتر ندا سلطانی       

استاد جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

دکتر عبدالرضا کرباسی 

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر اصغر کهندل

دانشیار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

دکتر محبوبه نظری

دانشیار پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی

دکتر سعید نادری

دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر محسن محمدی گلنکش

دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر فریبرز جمالزاد فلاح

استادیار پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

دکتر نیلوفر عابدین زاده

استادیار پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

دکتر علیرضا پنداشته

استادیار دانشگاه گیلان

دکتر محمد پناهنده

استادیار پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

دکتر زهرا عابدی

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر سید محسن نساج حسینی

استادیار سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان

 

 

مدیر اجرایی: شمیم مقدمی

 

کارشناس اجرایی: ساجده مدنی

 

آدرس: رشت - خيابان ملت - ضلع غربي باغ محتشم - خيابان شهيد سيادتي-  پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

 

کدپستی: 41446-35699     صندوق پستی: 41635-3114

 

 تلفن: 33364061-013       فاکس: 33342006-013

 

وب سایت:                     www.journal.eri.acecr.ir

 

پست الکترونیکی مجله:       info.eri@acecr.ac.ir      و           journal.eri@gmail.com