}

لیست داوران   شماره7 سال5

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 زهرا ضمیرایی zamiraei@gmail.com عضو هیات علمی دانش آموخته دکترا
2 سیده معصومه قاسمی نژاد masume.ghasemi@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
3 هادی مدبری modaberi8@gmail.com عضو هیات علمی دانش آموخته دکترا
4 علی  احمدی ارکمی orkomi@guilan.ac.ir دانش آموخته دکترا
5 فریبا استوار f_os_46@yahoo.com پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی دانش آموخته کارشناسی ارشد
6 سیده معصومه قاسمی نژاد masume.ghasemi@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
7 هانیه میربلوکی h.mirbolooki@gmail.com استاد دکترا
8 زهرا ضمیرایی zamiraei@gmail.com عضو هیات علمی دانش آموخته دکترا
9 مریم  حقیقی خمامی maria_haghyghy@yahoo.com عضو هیات علمی دانش آموخته کارشناسی ارشد
10 رئوف مصطفی زاده raoofmostafazadeh@uma.ac.ir عضو هیات علمی دانش آموخته دکترا
11 صادق صیدبیگی sadegh.seidbeigi@gmail.com دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استاد دکترا
12 صادق صیدبیگی sadegh.seidbeigi@gmail.com دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استاد دکترا
13 فاطمه قنبری ft.ghanbari@gmail.com عضو هیات علمی مربی دکترا
14 مریم  حقیقی خمامی maria_haghyghy@yahoo.com عضو هیات علمی دانش آموخته کارشناسی ارشد
15 رئوف مصطفی زاده raoofmostafazadeh@uma.ac.ir عضو هیات علمی دانش آموخته دکترا
16 محمد قلی زاده gholizade_mohammad@yahoo.com استاد دکترا
17 تقی  قاسمی خادمی t.ghassemi@shirazu.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
18 فریبا استوار f_os_46@yahoo.com پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی دانش آموخته کارشناسی ارشد
19 زهرا ضمیرایی zamiraei@gmail.com عضو هیات علمی دانش آموخته دکترا
20 رضا ناصری هرسینی r.naseri@areeo.ac.ir دانش آموخته دکترا
21 فاطمه قنبری ft.ghanbari@gmail.com عضو هیات علمی مربی دکترا
22 صدف  فیضی sadaf_feyzi@yahoo.com دانشگاه گیلان دانش آموخته کارشناسی ارشد
23 مریم  حقیقی خمامی maria_haghyghy@yahoo.com عضو هیات علمی دانش آموخته کارشناسی ارشد
24 طوبی عابدی abeditooba@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
25 رئوف مصطفی زاده raoofmostafazadeh@uma.ac.ir عضو هیات علمی دانش آموخته دکترا
26 مریم  حقیقی خمامی maria_haghyghy@yahoo.com عضو هیات علمی دانش آموخته کارشناسی ارشد
27 نیلوفر  عابدین زاده n.abedinzadeh@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
28 رحمان زندی R.zandi@hsu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری استاد دکترا
29 حبیب  محمودی چناری hch45374@gmail.com عضو هیات علمی دانش آموخته کارشناسی
30 مهرانگیز  رضائی Rezaee.m@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانش آموخته کارشناسی