آخرین شماره


شماره 5 سال 3
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور ( DOI : 0)
( مهسا عبدلی لاکتاسرائی - مهرداد خان‌محمدی - مریم حقیقی خمامی - محمد پناهنده )
2 - شبیه‌سازی عددی اثر واگرایی دیواره و شیب کف معکوس بر مشخصات جهش هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D ( DOI : 0)
( امیر کاسی کوزانی - محمد حسین کریمی پاشاکی )
3 - ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود ( DOI : 0)
( مرتضی کریمی - جمال محمد ولی سامانی )
4 - تعیین الگوی مکان‌یابی نیروگاه‌ زباله‌سوز شهری ( DOI : 0)
( صدف فیضی - مهدی عالی‌پور )
5 - بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری ( DOI : 0)
( محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد - فرزانه نصیری - حبیب محمودی چناری - هادی مدبری )
6 - بررسی و مقایسه برخی روش‌های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره ( DOI : 0)
( سپیده حامدی - سید عباس شجاع الساداتی )
7 - ارزيابي راندمان روش هاي تالنز، پليساکاريد و میکروبی در توليد نانوذرات نقره ( DOI : 0)
( سیده معصومه قاسمی نژاد )
8 - بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری ( DOI : 0)
( محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد - فرزانه نصیری - حبیب محمودی چناری - هادی مدبری )
9 - ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود ( DOI : 0)
( مرتضی کریمی - جمال محمدولی سامانی )
10 - مطالعه¬ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک¬های سنجش از دور ( DOI : 0)
( مهسا عبدلی لاکتاسرائی - مهرداد خانمحمدی - محمد پناهنده - مریم حقیقی خمامی )
11 - بررسی و مقایسه برخی روش های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره ( DOI : 0)
( سپیده حامدی - سیدعباس شجاع الساداتی )
12 - ارزيابي راندمان روش هاي تالنز ، پلي ساکاريد و میکروبی در توليد نانو ذرات نقره ( DOI : 0)
( سیده معصومه قاسمی نژاد )