• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی نقش طرح های هادی در توسعه روستایی از منظر کالبدی با تاکید بر هویت بخشی به فضا مطالعه موردی، شهرستان رشت، استان گیلان
    محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد حبیب  محمودی چناری سیده فاطمه امامی فرزانه نصیری جان آقا
    اجراي طرح هادي روستایی جهت تأمین عادلانه امکانات از طریق تحول کالبدي- فیزیکی روستا، ایجاد تسهیلات اجتماعی- تولیدي، تأمین خدمات عمومی و بهبود مسکن روستاییان بوده است. اثرات اين طرح‌ها محدود به تغییراتی در بافت کالبدي بوده و در اجراي آن به عامل اقتصادي کمتر توجه شده است. چکیده کامل
    اجراي طرح هادي روستایی جهت تأمین عادلانه امکانات از طریق تحول کالبدي- فیزیکی روستا، ایجاد تسهیلات اجتماعی- تولیدي، تأمین خدمات عمومی و بهبود مسکن روستاییان بوده است. اثرات اين طرح‌ها محدود به تغییراتی در بافت کالبدي بوده و در اجراي آن به عامل اقتصادي کمتر توجه شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش طرح-های هادی در تحولات توسعه کالبدی و هویت بخشی به فضای زیستی از منظر ساکنین روستایی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد توصیفی- تحلیلی است که با نمونه ای با حجم 250 نفر از میان افراد روستاهای شهرستان رشت انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل: مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و سپس پژوهش های میدانی از طریق مشاهده و پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، روستاییان ساکن روستاهای شهرستان رشت هستند. در این پژوهش به منظور بررسی هویت کالبدی از روش میانه‌یابی به روش کریجینگ استفاده شده است. بعبارتی روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر آمار فضایی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است الگوی توزیع فضایی متغیرهای هویت کالبدی در روستاهای شهرستان رشت به صورت خطی (شمالی- جنوبی) است به این معنی که روستاهای واقع در مناطق جنوب، مرکز و شمال از وضعیت مطلوب تری برخوردار می باشند به مراتب هر چه به سمت غرب و شرق کشیده می شود الگوی خطی از بین رفته به به صورت لکه هایی نمایش داده می‌شوند که از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر گردشگری بر افزایش درآمد روستاییان مطالعه موردی: روستاهای بخش چابکسر شهرستان رودسر
    صابره  صلاح کار
    برای کشورهایی مانند ایران، درآمدهای نفتی نوعی رانت اقتصادی تلقی می شود که فاقد هرگونه اثرات القایی مستقیم از لحاظ بالا بردن سطح تولید در اقتصاد است. در حالیکه صنعت گردشگری به صورت زنجیروار با برخی از فعالیت های اقتصادی وابستگی دوسویه دارد و رونق آن، از لحاظ افزایش درآ چکیده کامل
    برای کشورهایی مانند ایران، درآمدهای نفتی نوعی رانت اقتصادی تلقی می شود که فاقد هرگونه اثرات القایی مستقیم از لحاظ بالا بردن سطح تولید در اقتصاد است. در حالیکه صنعت گردشگری به صورت زنجیروار با برخی از فعالیت های اقتصادی وابستگی دوسویه دارد و رونق آن، از لحاظ افزایش درآمدها در اقتصاد کشور میزبان تأثیر بسزایی می گذارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات گردشگری در افزایش درآمد روستاهای مورد مطالعه می باشد که به شیوه پیمایشی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق ساکنان 7روستای منتخب گردشگرپذیر از دو بخش سیاهکلرود و اوشیان بخش چابکسر شهرستان رودسر می باشند که براساس فرمول کوکران 331نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام گرفته است. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است که روایی آن از سوی متخصصان فن مورد تأیید قرار گرفته و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94% به تأیید رسیده است نتایج به دست آمده از آزمون علامت و فریدمن، افزایش درآمد روستاییان با میانگین 79/3 و انحراف معیار 51/0 را تبیین نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - عوامل مؤثر در ارتقاء کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی با تأکید بر حفظ محیط زیست
    سیده محدثه  حاتمی شاه خالی
    می توان گفت مانند دیگر فعالیت های خودجوش بشر، کارآفرینی که منجر به ارتقاء کیفیت زندگی و بهزیستی شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مسیر توسعه و ارتقاء سطح کارآفرینی عوامل اثرگذاری نقش دارند ضمن اینکه در مقابل این عوامل موانع و چالش هایی نیز پیش روی کارآفرینان وجود دا چکیده کامل
    می توان گفت مانند دیگر فعالیت های خودجوش بشر، کارآفرینی که منجر به ارتقاء کیفیت زندگی و بهزیستی شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مسیر توسعه و ارتقاء سطح کارآفرینی عوامل اثرگذاری نقش دارند ضمن اینکه در مقابل این عوامل موانع و چالش هایی نیز پیش روی کارآفرینان وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی این عوامل و مطالعه عناصر اثرگذار می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و می توان از نتایج تحقیق در مناطق دیگر نیز بهره برد و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی_ تحلیلی می باشد. در این پژوهش جهت استخراج داده های پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است و برای آزمون فرضیه ها از روش تک نمونه ای استفاده شده است. پژوهش حاکی از این مطلب است که رابطه معناداری بین عوامل نهادی و سازمانی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی، عوامل اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی و ارتقاء سطح کارآفرینی در روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی مشخصات جاده‌های جنگلی و مقایسه با استانداردهای محیط زیستی و فنی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد)
    سید عطااله  حسینی
    هدف از این تحقیق مقایسه مشخصات هندسی جاده با مقادیر استاندارد ساخت جاده در منطقه حفاظت شده ی تنگ سولک واقع در شهرستان بهمیی (استان کهگیلویه و بویراحمد) می باشد. این منطقه دارای ارزش گردشگری، تفرجی و جاذبه های طبیعی واقع در جنگلهای زاگرس جنوبی میباشد. در این تحقیق ابتدا چکیده کامل
    هدف از این تحقیق مقایسه مشخصات هندسی جاده با مقادیر استاندارد ساخت جاده در منطقه حفاظت شده ی تنگ سولک واقع در شهرستان بهمیی (استان کهگیلویه و بویراحمد) می باشد. این منطقه دارای ارزش گردشگری، تفرجی و جاذبه های طبیعی واقع در جنگلهای زاگرس جنوبی میباشد. در این تحقیق ابتدا موقعیت جاده موجود، با استفاده از GPS برداشت شده و روی نقشه توپوگرافی پیاده شد. طبقه بندی شیب دامنه انجام و در هر طبقه شیب 11 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. در قدم بعدی اندازه‌های برداشت شده با مقادیر استاندارد موجود در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (131و 161) مورد مقایسه قرار گرفت. عرض سواره-رو و حریم ساختمانی جاده بر اساس آمار تحلیلی و سایر مشخصات هندسی جاده بر اساس آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای برداشت نمونه های خاک از هر کدام از طبقات شیب دامنه به صورت تصادفی یک نمونه خاک جهت تشخیص بافت خاک انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون T یکطرفه، همبستگی پیرسون و در نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که عرض سواره رو و حریم ساختمانی جاده در طبقات شیب 10-20، 40-50، 50-60 و 60< درصد از حد استاندار پایین تر و اختلاف معنی دار بود (p<0.01) و در دیگر طبقات شیب دامنه اختلاف معنی داری نشان نداد. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی نشان داد 15 درصد از شیب دیواره های خاکبرداری و خاکریزی بیشتر از مقدار استاندارد آن بود. نتایج آزمایش بافت خاک به روش طبقه بندی متحد نشان داد منطقه مورد مطالعه دارای بافت لای- رسی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی عشایر در دوره های پیش و پس از اسکان ناشی از وقوع سیلاب مورد مطالعه: روستای آزادگان، شهرستان جیرفت
    محمد امین  خراسانی
    داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست. کیفیت زندگی در محیط های روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدماتی مانند آموزش و بهداشت، سلامت، امنیت اجتماعی وابسته است به طوری که عواملی مانند تراکم کم سکونتگاه های روستایی، کاهش اشتغال و د چکیده کامل
    داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست. کیفیت زندگی در محیط های روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدماتی مانند آموزش و بهداشت، سلامت، امنیت اجتماعی وابسته است به طوری که عواملی مانند تراکم کم سکونتگاه های روستایی، کاهش اشتغال و درآمد در بخش کشاورزی، راه های ارتباطی و شبکه حمل و نقل نامناسب و ناکارآمد، اجرای سیاست های لازم برای بهبود کیفیت زندگی روستایی را پیچیده تر کرده است. با این دیدگاه هدف پژوهش حاضر، مطالعه ومقایسه شاخص های کیفیت زندگی قبل از اسکان و حضور در محیط زیست عشایری و بعد از اسکان در روستای آزادگان پس از وقع سیلاب است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای- میدانی (پرسشنامه) و جستجو در پایگاه های اینترنتی است. که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری t نرم افزار SPSS استفاده شده است .یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص های کیفیت زندگی قبل و بعد از اسکان در روستای آزادگان با سطح معناداری کمتر از 05/0 درصد اثرات مثبتی در روستای آزادگان نداشته است. همچنین، نتایج نشان داد مؤلفه های اشتغال و درآمد در روستای آزادگان واقع در شهرستان جیرفت بر اشتغال زایی برای روستائیان تأثیر مثبتی نداشته است که میزان درآمد با ماندگاری گروه های شغلی در روستای آزادگان با سطح معنی داری بیشتر از 99 درصد بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - پیشرفت¬های اخیر درMXenes: فعالیت ضد باکتریایی و تصفیه فاضلاب
    نسیبه  حاجیلری
    به تازگی ، غشاهای لاملار دو بعدی به دلیل استحکام مکانیکی ، اندازه منافذ قابل تنظیم ، کارایی بالا و پردازش آسان آن ها، توجه جهانی محققان را به خود جلب کرده اند .مواد دوبعدی MXenes که به‌عنوان نانوصفحات فلزی عامل دار شده کاربیدی/نیتریدی نیز شناخته می‌شوند، قابلیت استفاده چکیده کامل
    به تازگی ، غشاهای لاملار دو بعدی به دلیل استحکام مکانیکی ، اندازه منافذ قابل تنظیم ، کارایی بالا و پردازش آسان آن ها، توجه جهانی محققان را به خود جلب کرده اند .مواد دوبعدی MXenes که به‌عنوان نانوصفحات فلزی عامل دار شده کاربیدی/نیتریدی نیز شناخته می‌شوند، قابلیت استفاده در کاربردهای مختلفی همچون خازن‌ها و باتری‌های یونی برای ذخیره‌سازی انرژی، کاتالیزورها، غشاهای تصفیه آب فاضلاب و جداسازی یون‌های سنگین فلزی دارند. در دهه اخیر، مطالعات وسیعی در جهت بهبود و کاربردپذیری غشاهای جاذب فلزات سنگین با کمک MXenes و کمپلکس‌های آن صورت گرفته است. با توجه به چالش‌هایی که آلاینده‌های زیست‌محیطی برای طبیعت و جانداران اعمال می‌کنند، اهمیت یافتن راه‌کارهای جذب و حذف آلاینده‌ها مورد توجه قرار دارد. در این مقاله ، پس از معرفی MXenes و ساختارهای متنوع آن، مطالعات انجام گرفته اخیر در زمینه تصفیه فاضلاب و تصفیه پسماندهای هسته‌ای با کمک MXenes و ترکیبات آن در کنار خواص آنتی باکتریالی آن مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مروری بر راندمان‌ انتقال و توزیع آب در شبکه‌های آبیاری ایران و روش‌های برآورد آن
    زینب  سجودی سید مهدی هاشمی‌شاهدانی
    شبکه‌هاي آبیاري وظیفه توزیع و تحویل آب کشاورزي را به عهده دارند لذا بهبود عملکرد آن‌ها کاهش تلفات و افزایش راندمان توزیع آب را به همراه داشته و در نتیجه بهبود بهره‌وری آب را منجر می‌شود. بررسی عملکرد بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری به‌منظور انجام برنامه‌ریزی و بهبود شبکه‌ها چکیده کامل
    شبکه‌هاي آبیاري وظیفه توزیع و تحویل آب کشاورزي را به عهده دارند لذا بهبود عملکرد آن‌ها کاهش تلفات و افزایش راندمان توزیع آب را به همراه داشته و در نتیجه بهبود بهره‌وری آب را منجر می‌شود. بررسی عملکرد بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری به‌منظور انجام برنامه‌ریزی و بهبود شبکه‌ها و سامانه‌های‌ آبیاری امری ضروری می‌باشد. اولین هدف از ارزیابی تعیین میزان تلفاتی است که در فرآیند توزیع و تحویل آب کشاورزی در شبکه کانال‌های آبیاری رخ می‌دهد. تلفات در سیستم‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی به دو دلیل اصلی رخ می‌دهد: نشت و عملکرد نامناسب سازه‌های کانال که باعث ایجاد تلفات بهره‌برداری می‌شود. عوامل مختلفی از جمله رشد علف‌هاي هرز در كانال‌ها، تجمع رسوب در كانال‌ها، تجمع زباله در كانال‌ها، ترک‌خوردن پوشش کانال، خرد شدن يا جابه‌جايي قطعات بتن در كانال‌ها، تخريب به دلیل كيفيت نامناسب مصالح و عدم وجود دانش کافی بهره برداری در سطح کلان و خرد تصمیم گیران آب کشور سبب افزایش تلفات در سامانه های توزیع و تحویل کشاورزی هستند. عوامل تاثیر گذار در بهره‌برداری شبکه‌ها شامل انجام منظم فرایند نگهداری سالانه و نحوه عملکرد اپراتور‌های مستقر در شبکه برای تنظیم به موقع و صحیح سازه‌های آبگیر به منظور جلوگیری از شرایط هیدرولیکی ناپایدار در کانال‌های اصلی و فرعی هستند که می‌توان با سرمایه‌گذاری لازم برای آموزش اپراتور‌ها و تیم‌های مدیریتی و بهره‌برداری در شبکه‌های آبیاری، حجم قابل توجهی از تلفات بهره‌برداری را کاهش داد. در این مطالعه به بررسی و جمع‌بندی نتایج مطالعات انجام شده در رابطه با تعیین راندمان‌های انتقال و توزیع در شبکه‌های آبیاری پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی کارایی فرآیند پیشرفته زیستی هوازی به روش بیوراکتور بستر متحرک(MBBR) در تصفیه فاضلاب صنایع توليد مواد شوینده
    سعید پورکریم فریبا استوار کامران تقوی
    در این مطالعه، فرآیند بیولوژیکی هوازی به روش بیوراکتور بستر محترک (MBBR) جهت تصفیه فاضلاب صنایع شوینده مورد بررسی قرار گرفت. میانگین COD و LAS در فاضلاب خام به ترتیب mg/L 10231 و mg/L 210 بود. در این مطالعه، سه غلظت مختلف LAS ( mg/L 210، 500 و 1000 ) به منظور تعیین کارا چکیده کامل
    در این مطالعه، فرآیند بیولوژیکی هوازی به روش بیوراکتور بستر محترک (MBBR) جهت تصفیه فاضلاب صنایع شوینده مورد بررسی قرار گرفت. میانگین COD و LAS در فاضلاب خام به ترتیب mg/L 10231 و mg/L 210 بود. در این مطالعه، سه غلظت مختلف LAS ( mg/L 210، 500 و 1000 ) به منظور تعیین کارایی کل سیستم در حذف COD و LAS استفاده شد. نسبت BOD5/COD پس از پیش تصفیه از 2/0 در فاضلاب خام به 45/0 افزایش یافت. در سیستم MBBR در راکتور 1 با 36 ساعت زمان ماند هیدرولیکی (HRT) بالاترین راندمان حذف به ترتیب برابر 41/93 % و 95 % برای COD و LAS بدست آمد. در راکتور 2 نیز با شرایط مشابه با HRT برابر 36 ساعت، بالاترین راندمان حذف برای COD و LAS به ترتیب برابر 20/94 % و 99/99 % حاصل شد. با تغییرات مقدار هوای تزریقی از L/min 30 به L/min 50 و سپس L/min 70، راندمان حذف در مقدار تزریق هوا به L/min 50 افزایش یافت. بررسی‌های سرعت بارگذاری بار آلی (OUR) نیز کاهش مقدار ویژه مصرف اکسیژن از حدود mg O2/gr MLSS .hr 11 در ابتدای دوره بهره برداری به حدود mg O2/gr MLSS .hr2 در انتهای دوره را نشان داد. این مطالعه نشان داد که با فرآیند MBBR می تواند استانداردهای خروجی محیط زیست برای صنایع شوینده را تامین کرده و به عنوان روشی کارآمد در تصفیه پساب صنایع شوینده بکار رود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی و ارزیابی سلامت ناشی از استنشاق ترکیبات آلی فرارموجود درهوای سطح شهر خرم آباد
    آرمان  ساعی
    در این مقاله ارزیابی ریسک سلامت (ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی) از طریق استنشاق ترکیبات آلی موجود در هوای شهر خرم آباد مورد بررسی قرار میگیرد. این تر کیبات شامل بنزن ، تولوئن ،اتیل بنزن ، زایلن ها (BTEX) و هگزان نرمال می باشد. برای بررسی میزان ریسک ابتدا دو سناریو ی چکیده کامل
    در این مقاله ارزیابی ریسک سلامت (ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی) از طریق استنشاق ترکیبات آلی موجود در هوای شهر خرم آباد مورد بررسی قرار میگیرد. این تر کیبات شامل بنزن ، تولوئن ،اتیل بنزن ، زایلن ها (BTEX) و هگزان نرمال می باشد. برای بررسی میزان ریسک ابتدا دو سناریو ی مختلف براساس میزان مواجهه افراد با ترکیبات آلی مورد بحث و مدت زمان تنفس افراد، تعریف گردید . سپس میزان متوسط دریافت CDI یا تنفس آلاینده های مذکور درطول عمر براساس سناریو های دوگانه در مناطق 11 گانه شهر خرم آباد استخراج گردید. میزان ریسک سرطانزایی برای ترکیبات بنزن و اتیل بنزن و همچنین میزان ریسک غیر سرطانی برای تمامی آلاینده های موزد بحث درهردو سناریو محاسبه گردید و مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفت. لازم به ذکر است که با توجه به حجم بالای محاسبات و به جهت سهولت و دقت در دریافت نتایج حاصله ، برنامه نویسی در محیط نرم افزار EXCEL انجام شد و نتایج اولیه و نهایی مستقیما از این روش محاسبه گردید و نمودارهای لازم نیز ترسیم گردید . براساس محاسبات انجام شده، ریسک سالیانه و ریسک کل سرطانزایی استنشاق آلاینده های مورد بحث درهوای سح شهر خرم آباد برای سناریوی اول به ترتیب برابر با 1.51 E-06 و 5.65 E -01 نفر در سال می باشد. همچنین ریسک سالیانه و ریسک کل برای سناریوی دوم به ترتیب برابر با 6.19 E-07 و 2.31 E-01 نفر در سال است. علاوه بر این میزان اندیس ریسک غیر سرطانی برای استنشاق ترکیبات الی مذکور موجود در هوای شهر خرم آباد ، برای سناریوهای اول ودوم به ترتیب 3.389 و 0.594 می باشد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - اثرات سطوح مختلف گیاه زنیان (Trachyspermum ammi)، به¬عنوان جایگزین آنتی¬بیوتیک، بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه¬های خونی جوجه¬های گوشتی
    علی  ریعان محصصی حسن  درمانی کوهی رضا ناصری هرسینی حامد  کیومرثی
    هدف از انجام این آزمایش ارزیابی اثرات سطوح مختلف بخش های هوایی دانه های گیاه زنیان (Trachyspermum ammi) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی بود. در این آزمایش از 160 قطعه جوجه یک روزه سویه راس 308 در یک طرح کاملاً تصادفی در4 تیمار و 4 تکرار و در هر تکرار 10 پرنده به چکیده کامل
    هدف از انجام این آزمایش ارزیابی اثرات سطوح مختلف بخش های هوایی دانه های گیاه زنیان (Trachyspermum ammi) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی بود. در این آزمایش از 160 قطعه جوجه یک روزه سویه راس 308 در یک طرح کاملاً تصادفی در4 تیمار و 4 تکرار و در هر تکرار 10 پرنده به مدت 42 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد (جیره پایه بدون افزودنی)، 2) جیره پایه + 2/0 درصد پودر زنیان، 3) جیره پایه + 4/0 درصد پودر زنیان و 4) جیره پایه + 6/0 درصد پودر زنیان. نتایج به دست آمده نشان دادند که تأثیر سطوح 2/0 و 4/0 درصد در انتهای دوره آزمایش روی میانگین افزایش وزن، مصرف خوراک و بازده خوراک در مقایسه با شاهد از نظر آماری غیر معنی دار بود. همچنین اثر گیاه دارویی زنیان روی خصوصیات لاشه جوجه ها، به استثنای وزن نسبی لاشه، غیرمعنی دار بود. برای فراسنجه های خونی نیز اثرات مربوط به گیاهان دارویی در غالب موارد غیرمعنی دار بود. در مقابل، غلظت LDL و کلسترول پلاسما با افزایش سطح مصرف پودر زنیان به طور معنی داری کاهش یافت. با توجه به نتایج به دست آمده، مبنی بر حفظ عملکرد پرنده در سطوح مشابه گروه شاهد و از سوی دیگر بهبود الگوی متابولیت های لیپیدی خون، می توان بیان داشت دانه زنیان می تواند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های محرک رشد در راستای بهبود سلامت و برطرف کننده مشکلات زیست محیطی در این زمینه باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی روند تغییرات NO2 تروپوسفری شهر کرمانشاه با استفاده از سنجنده OMI و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی
    رسول  باقرآبادی
    امروزه افزایش و توسعه شهرنشینی، فعالیت های صنعتی و مصرف سوخت های فسیلی آلودگی هوا را در شهرهای بزرگ افزایش داده است. یکی از شاخص های آلودگی هوا دی اکسید نیتروژن است. در این مقاله به مطالعه روند تغییرات غلظت دی اکسید نیتروژن مربوط به تروپوسفر در شهر کرمانشاه در بازه زما چکیده کامل
    امروزه افزایش و توسعه شهرنشینی، فعالیت های صنعتی و مصرف سوخت های فسیلی آلودگی هوا را در شهرهای بزرگ افزایش داده است. یکی از شاخص های آلودگی هوا دی اکسید نیتروژن است. در این مقاله به مطالعه روند تغییرات غلظت دی اکسید نیتروژن مربوط به تروپوسفر در شهر کرمانشاه در بازه زمانی 1385 تا 1397 ارائه شده است. در این مطالعه غلظت ماهانه دی اکسید نیتروژن بدست آمده نشان می دهند بیشترین مقدار دی اکسید نیتروژن در فصل زمستان و کمترین مقدار در تابستان اتفاق می افتد. به طوریکه بیشترین مقدار دی اکسید نیتروژن در ماه دی و کمترین مقدار آن در ماه خرداد اتفاق می افتد شرایط هواشناسي مي تواند شدت آلودگي دی اکسید نیتروژن تروپوسفري و گستردگي آن را بیشتر كند. نتایج غلظت دی اکسید نیتروژن تروپوسفری با پارامترهای هواشناسی نشان دادند ضریب همبستگی پیرسون دی اکسید نیتروژن با باد و دمای سطحی به ترتیب رابطه معکوسی دارد همچنین همبستگی پیرسون دی اکسید نیتروژن با بارش رابطه مستقیمی دارد که نشان می دهد با افزایش سرعت باد غلظت دی اکسید نیتروژن کاهش می یابد برای پایش دی اکسید نیتروژن از سنجنده OMI استفاده شد. در این مطالعه دی اکسید نیتروژن با استفاده از سنجنده OMI در دو ماه فوریه و جولای 2016 نشان داد که در ماه فوریه مقدار دی اکسید نیتروژن بیشتر و در ماه جولای این مقدار کمتر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بررسی افت چوب استحصالی، زی¬توده و اندوخته کربن تنه تجاری گونه¬های ممرز و خرمندی در جنگل¬های آستارا
    سیده نسرین  غزنوی
    در این مطالعه به منظور برآورد دقیق حجم، میزان افت چوب استحصالی، زی توده، ترسیب کربن و استخراج معادلات آلومتریک گونه های ممرز و خرمندی تعداد 17 اصله درخت از هر یک از گونه های یاد شده در پارسل 729 از سری هفت حوضه شماره یک جنگل های آستارا انتخاب و پس از اندازه گیری قطر و ا چکیده کامل
    در این مطالعه به منظور برآورد دقیق حجم، میزان افت چوب استحصالی، زی توده، ترسیب کربن و استخراج معادلات آلومتریک گونه های ممرز و خرمندی تعداد 17 اصله درخت از هر یک از گونه های یاد شده در پارسل 729 از سری هفت حوضه شماره یک جنگل های آستارا انتخاب و پس از اندازه گیری قطر و ارتفاع با استفاده از معادله حجم، حجم یابی شدند. سپس درختان منتخب قطع و مجدداً تجدید حجم شدند. نهایتاً پس از تبدیل گرده بینه به قطعات کوچکتر قابل حمل توسط قاطر مجدداً حجم چوب استحصالی اندازه گیری و با آزمون تجزیه واریانس مقایسه آماری شدند. همچنین پس از توزین وزن تر مجموع قطعات، نمونه های دیسک چهار سانتی متری از محل برابر سینه درختان برداشت و پس از توزین وزن اولیه و خشک کردن نمونه ها در آون در دمای 80 درجه زی توده نمونه ها محاسبه شد. ترسیب کربن نمونه ها نیز با روش احتراق در کوره الکتریکی انجام و مقادیر زی توده و ترسیب کربن به کل درختان تعمیم داده شد. معادلات آلومتریک زی توده دو گونه مورد بررسی نیز با استفاده از رابطه نمایی استخراج شد. بر اساس نتایج، میانگین افت چوب استحصالی ممرز و خرمندی به ترتیب 42 و 32 درصد برآورد شد. مجموع اندوخته کربن و دی کسید کربن ترسیب شده توسط دو گونه نیز به ترتیب 60 و 220 تن در هکتار برآورد شد. بعلاوه معادلات آلومتریک استخراج شده ضریب تبیین بالایی (9/0<) را در مورد هر دو گونه ارائه نمودند. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده افت بالای چوب استحصال و دقت بالای معادلات آلومتریک استخراج شده در برآورد زی توده گونه های مورد بررسی است. پرونده مقاله