• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر سرعت و درصد جوانه‌زنی بذر ون (Fraxinus excelsior)
    حامد  اسدی سلیمه رحیم نژاد سید محمد حجتی حمید جلیلوند مجتبی محمودی
    در نهالستان‌های مختلف برای بهبود وضعیت جوانه‌زنی و رشد بذر از کودهای مختلف مانند کودهای سبز، دامی، شیمیایی، بیولوژیکی و انواع بیوچار استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر سرعت و درصدجوانه‌زنی بذر ون در نهالستان‌ جنگلی بود. این آزمایش در نهالس چکیده کامل
    در نهالستان‌های مختلف برای بهبود وضعیت جوانه‌زنی و رشد بذر از کودهای مختلف مانند کودهای سبز، دامی، شیمیایی، بیولوژیکی و انواع بیوچار استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر سرعت و درصدجوانه‌زنی بذر ون در نهالستان‌ جنگلی بود. این آزمایش در نهالستان لاجیم واقع در سرجنگلبانی کسیلیان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه انجام شد. در این تحقیق 19 تیمار اصلاح‌کننده خاک، شامل پوسته‌برنج به مقدار 5/0 و 1 درصد حجمی خاک، بیوچار پوسته‌برنج 5/0، 1 و 2 درصد حجمی خاک، کودگاوی 150 و 300 ‌گرم، کودشیمیایی حداقل و حداکثر (کودشیمیایی حداقل برای سوپر فسفات تریپل 6/0 گرم، برای سولفات آمونیوم 45/0گرم و سولفات پتاسیم 45/0 گرم و کود شیمیایی حداکثر برای سوپر فسفات تریپل 2/1 گرم، برای سولفات آمونیوم 9/0گرم و سولفات پتاسیم 9/0 گرم) و تیمار شاهد با سه تکرار و ترکیب تیمارها در نظر گرفته شد. بذرهای انتخاب شده به منظور اجرای آزمایش، در عمق مناسب خاک کشت شدند با مشاهده اولین بذر جوانه‌زده در دهم فروردین شمارش بذرها شروع شد. معیار جوانهزنی بذر، خروج برگچه بوده است . به منظور تجزیه و تحلیل آماری پس از بررسی نرمال بودن و همگنی واریانس داده‌ها، با استفاده از آزمون‌های شاپیروویلک و لون در سطح احتمال 95 درصد، از روش آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد. در صورت معنی‌دار بودن داده‌ها، مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر سرعت و درصد جوانه‌زنی بذر ون دارای اثر معنی‌دار است. بیشترین سرعت و درصد جوانه‌زنی در تیمارهای ترکیب کودگاوی 25/1 و پوسته‌ برنج 1، ترکیب کودشیمیایی بیشینه و پوسته‌ برنج 1، بیوچار پوسته ‌برنج 2 و بیوچار پوسته ‌برنج 1 درصد یافت شده است. به طور کلی، استفاده از موادآلی بیشترین تأثیر را بر جوانه‌زنی بذر این گونه داشته است. پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش جوانه‌زنی بذر ون در نهالستان‌های جنگلی از مواد آلی مانند پوسته‌برنج و همچنین کودگاوی استفاده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی میزان کادمیوم و سرب در خاک پایین دست محل دفن زباله تایباد
    اکرم   قربانی محمد غفوری محمدجواد علیپور
    این پژوهش با هدف بررسی میزان انتشار فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) در خاک اراضی پایین دست سایت دفن زباله شهر تایباد انجام شد. جهت نمونه برداری 15 ایستگاه به فاصله 100 متری از یکدیگر و در امتداد آبراهه خروجی از سایت از فاصله 100 تا 1500 متری مکان دفن زباله شهر تایباد انت چکیده کامل
    این پژوهش با هدف بررسی میزان انتشار فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) در خاک اراضی پایین دست سایت دفن زباله شهر تایباد انجام شد. جهت نمونه برداری 15 ایستگاه به فاصله 100 متری از یکدیگر و در امتداد آبراهه خروجی از سایت از فاصله 100 تا 1500 متری مکان دفن زباله شهر تایباد انتخاب شدند. بعد از نمونه برداری به تعداد 5 نمونه و تکرار 3 بار از هر ایستگاه، نمونه ها جهت آنالیز به آزمایشگاه جهت بررسی میزان شاخص های بارآلودگی منتقل شدند. فرضیه ها با استفاده از آزمون تی- تک نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار spss 24 مورد تحلیل قرار گرفتند. مشخص شد میانگین کل غلظت سرب برابر با 04/52 و میانگین کل غلظت کادمیوم برابر با 748/1 است. غلظت فلزات مذکور از میانگین خاک جهانی و پوسته زمین به طور معنی‌داری با اطمینان 95 درصد بیشتر است .در مورد سرب وکادمیوم بیشترین آلودگی به ترتیب در ایستگاه 10و4 و کمترین آلودگی در ایستگاه 6 و12 بود. درنتیجه با افزایش فاصله مقدار آلودگی خاک تغییر معنی‌داری نمی‌کند، چون حجم و غلظت آلودگی روان آب جاری شده از داخل سایت (عامل انتقال آلودگی) در طول مسیر ثابت است. بنابراین انتشار آلودگی به فواصل دور تر از سایت نیز وجود دارد. که این انتشار به علت قرارگرفتن این محل در مسیر آبراهه و یک زمین شیبدار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست و کشاورزی
    بهاره رفیعی حامد  کیومرثی رضا ناصری هرسینی سید محمدرضا مهدویان
    طی قرن گذشته، علم و فناوری رشد و توسعه چشم گیری داشته و این پیشرفت در کنار تمامی مزایا و ارزش های افزوده برای کیفیت زندگی بشر، اثرات نامناسبی بر محیط زیست به همراه داشته است. متأسفانه، درگیری بشر با مشکلاتی که برای کره‌ زمین ایجاد کرده است، از جمله جنگ ها و بیماری های ج چکیده کامل
    طی قرن گذشته، علم و فناوری رشد و توسعه چشم گیری داشته و این پیشرفت در کنار تمامی مزایا و ارزش های افزوده برای کیفیت زندگی بشر، اثرات نامناسبی بر محیط زیست به همراه داشته است. متأسفانه، درگیری بشر با مشکلاتی که برای کره‌ زمین ایجاد کرده است، از جمله جنگ ها و بیماری های جدید، سبب توجه کمتر به بررسی تأثیر تغیرات آب و هوایی بر محیط زیست و به ویژه فعالیت های کشاورزی وابسته به آن شده است. اگر بخش کشاورزی در پرتو چالش تغییرات آب و هوایی قرار گیرد و قادر به تأمین نیازهای غذایی بشر نباشد، زندگی به نقطه پایانی خویش نزدیک خواهد شد. فعالیت های کشاورزی از یک سوی در معرض این تغییرات قرار دارند و از طرف دیگر با به جای گذاشتن تأثیرات احتمالی منفی بر محیط زیست به این تغییرات دامن می زنند. تهدید امنیت غذایی، کاهش تنوع زیستی، از بین رفتن خاک، کاهش منابع آبی و تبدیل جنگل ها به مزارع و سپس نابودی این مزارع، زمین را به منطقه ای غیرقابل حیات همراه با طوفان ها، سیل ها و تغییرات دمایی غیرقابل پیش بینی تبدیل خواهد کرد. از این رو، بررسی تأثیر مؤلفه های تغییرات آب و هوایی بر زیست بوم ها و گونه های مختلف که کشاورزی را تحت شعاع قرار می دهند، می تواند گامی به سوی دستیابی به سازوکارهای جدید مدیریتی به منظور کاهش و سازگاری با این تغییرات و رسیدن به محیط زیست و کشاورزی پایدار باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی روند تغییر پارامتر¬های اقلیمی در دوره 2030-2011 با استفاده از داده-های شبیه‌¬سازی شده مدل LARS-WG، مطالعه موردی: منطقه سردشت، آذربایجان غربی
    مریم   آقائی زهرا اسلامیان
    با توجه به اهميتي كه تغيير اقليم بر ساختار محيط كره زمين و ساكنين آن داشته و خواهد داشت تلاش در جهت شناخت هر چه بيشتر چگونگي رخداد هاي تغيير اقليم امري مسلم است. در این مطالعه در فاز اقلیمی، داده های روزانه دمای حداقل، دمای حداکثر، بارش و ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک س چکیده کامل
    با توجه به اهميتي كه تغيير اقليم بر ساختار محيط كره زمين و ساكنين آن داشته و خواهد داشت تلاش در جهت شناخت هر چه بيشتر چگونگي رخداد هاي تغيير اقليم امري مسلم است. در این مطالعه در فاز اقلیمی، داده های روزانه دمای حداقل، دمای حداکثر، بارش و ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک سردشت در دوره 2014-1996 با استفاده از مدل آماری LARS-WG شبیه سازی شد و پس از اطمینان از کارآیی این مدل در شبیه ‌سازی پارامتر های هواشناسی مذکور در منطقه سردشت، جهت بررسی پارامتر های اقلیمی در تغییر اقلیم، داده ها؛ سه سناریوی A2 (سناریوی حداکثر)،A1B (سناریوی حد وسط) و B1 (سناریوی حداقل) مدل HadCM3 در دوره 2030-2011 با مدل آماری LARS-WG کوچک مقیاس گردید. نتایج نشان داد که بر اساس برآورد مدل LARS-WGبرای سناریو های مورد بررسی در دوره های آتی میانگین دمای حوزه آبخیز سردشت به میزان 4 درجه سلسیوس افزایش می یابد. مقدار بارش نیز در مقایسه با دوره پایه به میزان 2 درصد افزایش را نشان می دهد. هم چنین نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بطوركلي عملكرد مدل LARS-WG در مدل سازي متغيير هاي هواشناسي ايستگاه هاي تحت بررسي مناسب است و مي توان از آن جهت بازسازي داده هاي ايستگاه ها در دوره گذشته و يا تطويل اين داده ها به دوره آينده بهره جست. همچنين مي توان از آن در جهت ارزيابي اقليم آينده استان در مقياس محلي استفاده نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی مقاومت فشاری و کاهش وزن در بتن قلیافعال حافظ محیط زیست، تحت حرارت بالا
    محمدحسین منصورقناعی
    حفظ محیط زیست نقش موثری را در سلامت انسان ها ایفا می کند. در این راستا در دهه های اخیر، بتن قلیافعال به منظور برتری خواص مکانیکی و دوام و رفع معایب محیط زیستی (ناشی از تولید گاز سمی دی اکسید کربن) در بتن معمولی، مورد توجه محققین رشته مهندسی عمران قرار گرفت. در این پژوهش چکیده کامل
    حفظ محیط زیست نقش موثری را در سلامت انسان ها ایفا می کند. در این راستا در دهه های اخیر، بتن قلیافعال به منظور برتری خواص مکانیکی و دوام و رفع معایب محیط زیستی (ناشی از تولید گاز سمی دی اکسید کربن) در بتن معمولی، مورد توجه محققین رشته مهندسی عمران قرار گرفت. در این پژوهش آزمایشگاهی، یک طرح اختلاط از بتن معمولی حاوی سیمان پرتلند با عیار 500 کیلوگرم بر متر مکعب و یک طرح اختلاط از بتن قلیافعال بر پایه سرباره کوره آهنگدازی ساخته شد. به منظور بررسی خواص مکانیکی و دوام، آزمون های مقاومت فشاری و کاهش وزن بتن تحت دمای 21 و 600 درجه سلسیوس در سن عمل آوری 90 روزه در بتن انجام گرفت. اعمال حرارت بالا در نمونه های بتنی موجب افت نتایج در آزمون مقاومت فشاری در بتن معمولی و بتن قلیافعال به ترتیب به میزان 31/42 و 9/14 درصد گردید و در آزمون کاهش وزن به ترتیب به میزان 0067/0 و 0064/0 درصد افت وزن در بتن معمولی و بتن قلیافعال کسب شد. بتن قلیافعال در آزمون مقاومت فشاری تحت دمای 21 و 600 درجه سلسیوس، به میزان 41/11 و 35/64 درصد برتری را نسبت به بتن معمولی از خود نشان داد. نتایج حاصل از آزمون تصویر برداری میکروسکوپ الکترونیک روبشی، در هماهنگی و همپوشانی با نتایج سایر آزمون ها در این پژوهش قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - زنجیره ارزش و توسعه تجاری سنجد تلخ (Hipphophae rhamnoides L) در راستای امنیت غذایی کشور
    حمید آهنی پری عبداللهی
    پیشگیری از بیماری ها، افزایش ایمنی بدن و نگرش بهداشتی و سلامت در کنار درآمد زایی که یکی از اهداف اقتصادی هر کشور بوده با توسعه گیاهان دارویی می تواند محقق شود. گونه سنجد تلخ با نام علمی Hipphophae rhamnoides L. و نام انگلیسی sea buckthorn و نام فارسی خولان بومی ایران بو چکیده کامل
    پیشگیری از بیماری ها، افزایش ایمنی بدن و نگرش بهداشتی و سلامت در کنار درآمد زایی که یکی از اهداف اقتصادی هر کشور بوده با توسعه گیاهان دارویی می تواند محقق شود. گونه سنجد تلخ با نام علمی Hipphophae rhamnoides L. و نام انگلیسی sea buckthorn و نام فارسی خولان بومی ایران بوده و دارای ارزش های بسیاری است که در این تحقیق به معرفی آنها پرداخته شده است. اقتصاد مقاومتی که از سیاست‌های کلی نظام است، با توجه به بحران‌های اقلیمی و سیاسی اجتماعی با تولید گیاهان چند منظوره اتفاق خواهد افتاد. توسعه گونه‌های اقتصادی با مشارکت جوامع در کنار فضای سبز تولید دارو و غذا را برآورده می‌نماید. علاوه بر خاصیت دارویی و غذایی می تواند بانکی برای توسعه باغات خارج از شهر و یا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در بر داشته باشد. با توجه به مجوز وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تاییدیه پارک علم و فناوری بخشی از مردم با خواص این گیاه دارویی و زیبا و اقتصادی در کشور ما تا حدی آشنا شده‌اند ولی این گیاه هنوز شناخته شده برای عموم نیست. با کاشت این گونه به عنوان یک گونه چندمنظوره می توان علاوه بر زیبایی و تولید اکسیژن و سایر فواید زیست محیطی امکان درآمد زایی نیز با محصولات این گیاه نظیر برگ و میوه تامین کرد. این گونه طبق منابع مختلف دمای تا منفی چهل درجه را تحمل می‌کند. هدف از این پژوهشی معرفی خواص و مواد موثره این گیاه است تا راهنمایی برای تصمیم گیران و سرمایه گذاران باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سبز با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران)
    مهدی جهانشاهی میر حمید تقوی علیرضا  علی احمدی
    به زعم بسیاری از محققان، شرایط و بستر فرهنگی مناسب می تواند زمینه ساز ایجاد محیطی باشد که نسبت به محیط زیست حساس بوده و در کوشش برای استفاده کارا از منابع و ایجاد مسئولیت اجتماعی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سبز با نقش میانجی توانمندسازی چکیده کامل
    به زعم بسیاری از محققان، شرایط و بستر فرهنگی مناسب می تواند زمینه ساز ایجاد محیطی باشد که نسبت به محیط زیست حساس بوده و در کوشش برای استفاده کارا از منابع و ایجاد مسئولیت اجتماعی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سبز با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به عنوان نمونه مطالعاتی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است و از نظر ماهیت، در دسته مطالعات پیمایشی- مقطعی قرار می گیرد. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که با سه روش روایی محتوایی، روایی سازه و روایی همگرا، اعتبارسنجی شده است. همچنین آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 96/0 و پایایی ترکیبی تمامی ابعاد پرسشنامه بالای 7/0 بدست آمده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تشکیل می‌دهند که 98 نفر با فرمول کوکران برای جوامع نامعین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش نیز، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که 1. فرهنگ سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دارد 2. فرهنگ سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری بر مدیریت سبز دارد 3. توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری بر مدیریت سبز دارد. به عبارت دیگر، فرهنگ سازمانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان) بر مدیریت سبز تأثیر بسزایی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - : بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (آنتروکوک روده¬¬¬¬ای) آب شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گیلان
    اعظم نظام هاشمی آمنه  منصورقناعی محمد وفاجوی دیانتی موسی امینی تورج صادقی
    عوامل میکروبی از جمله آلاینده‌هاي بسیار مهمی هستند که از طریق فاضلاب هاي شهري و روستایی تصفیه نشده به دریاي کاسپین وارد می شود و موجب ایجاد خطراتی براي سلامت شناگران می شود. انتروکوک روده‌ای علائم التهاب معده‌ای و رود‌ه‌ای را ایجاد می‌کند. این تحقیق یک مطالعه توصیفی و ت چکیده کامل
    عوامل میکروبی از جمله آلاینده‌هاي بسیار مهمی هستند که از طریق فاضلاب هاي شهري و روستایی تصفیه نشده به دریاي کاسپین وارد می شود و موجب ایجاد خطراتی براي سلامت شناگران می شود. انتروکوک روده‌ای علائم التهاب معده‌ای و رود‌ه‌ای را ایجاد می‌کند. این تحقیق یک مطالعه توصیفی و تحقیقی است و با هدف بررسی وضعیت آلودگی با آنتروکوک روده‌ای آب شناگاه‌های دریای کاسپین در سواحل استان گیلان و مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت بهداشت انجام گرفت. از 11 منطقه نوار ساحلی دریای کاسپین در استان گیلان به عنوان شناگاه تابستانی که فعال بوده و بیشترین گردشگر را داشت تعداد 55 نمونه (هر شناگاه 5 تکرار) در شهریور ماه در سال 1401 نمونه‌برداری انجام شد. متغییرهای آنتروکوک روده‌ای، دمای آب، pH، شوری و کدورت مطابق روش‌های موجود در کتاب استاندارد متد سنجش گردید. نتایج نشان داد که میانگین تعداد کل باکتری آنتروکوک روده‌ای در هر 100 میلی‌لیتر نمونه، 54/52 MPN را نشان داد. مقایسه میانگین تعداد استرپتوکوک روده‌ای در ایستگاه های مختلف با استاندارد محیط‌زیست و وزارت بهداشت نشان داد که 5 ایستگاه (سفیر امید، صدف، گیسوم، تازه‌آباد و چمخاله) بالاتر از حد مجاز بودند. همچنین بین تعداد استرپتوکوک روده‌ای با pH آب، همبستگی منفی وجود داشت (P<0.05). در نتیجه این تحقیق بیانگر آلودگی میکروبی با آنتروکوک روده‌ای در بعضی از شناگاه‌های طبیعی سواحل دریای کاسپین در استان گیلان می‌باشد که می‌تواند سلامت شناگران را تهدید نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - خدمات اکوسیستمی در برنامه راهبردی مدیریت زیست بومی تالاب بین¬المللی امیر¬کلایه
    مکرم  روانبخش سنگجویی
    تالاب ها ازجمله مهم ترین و در معرض خطرترین اکوسیستم های جهانی هستند و مجموعه ای از خدمات اکوسیستمی را به جامعه ارائه می کنند. مدیریت تالاب فرآیند فعال حمایت از خدمات اکوسیستمی است، چراکه فعالیت انسانی به‌طور هم‌زمان منافع اقتصادی و اجتماعی را از خدمات اکوسیستمی استخراج چکیده کامل
    تالاب ها ازجمله مهم ترین و در معرض خطرترین اکوسیستم های جهانی هستند و مجموعه ای از خدمات اکوسیستمی را به جامعه ارائه می کنند. مدیریت تالاب فرآیند فعال حمایت از خدمات اکوسیستمی است، چراکه فعالیت انسانی به‌طور هم‌زمان منافع اقتصادی و اجتماعی را از خدمات اکوسیستمی استخراج می کند، بنابراین به‌منظور نگهداری طولانی مدت و پایدار این خدمات، توازن سریع از طریق برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب نیاز است. در ایران بر اساس برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه كشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری سایر دستگاه ها و ذی نفعان اصلی موظف به پیاده سازی برنامه مدیریت زیست بومی شده است. رویکرد زیست بومی یک راهبرد برای مدیریت یکپارچه منابع آب، زمین و معیشت است که حفاظت و استفاده پایدار را به شیوه ای متعادل گسترش می دهد. برنامه مديريت زیست بومی تالاب امیرکلایه در قالب طرح بين المللي حفاظت از تالاب‌های ايران تدوين گرديده است. روش مورداستفاده نظام برنامه ریزی راهبردی است. این برنامه مدیریتى بر اساس دستاوردهای جلسات کارگاه‌های آموزشى و مشورتى و با شرکت نمایندگان گروه های عمده ذی‌ربط محلی و استانی تهیه گردیده است. در این تحقیق چارچوب کلی برنامه تدوین‌شده شامل اهداف راهبردی، اختصاصی و اقدامات اجرایی جهت دستيابی به هدف نهایی و چشم‌انداز موردبررسی قرارگرفته است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی الگوی تغییرات کیفیت آب و شناسایی گیاهان مهاجم آبزی در سدهای آب شرب استان مازندران و ارائه راهکارهای کنترلی دوستدار محیط زیست
    پویان مهربان جوبنی هادی مدبری سید محمد موسوی
    این مطالعه با هدف بررسی تغییرات زیست محیطی و ارزیابی وجود گیاهان آبزی مهاجم و تاثیر آن بر کیفیت آب سدهای آب شرب استان مازندران شامل سد البرز، سد شهید رجایی و سد میجران انجام گرفت. اندازه‌گیری صفات کیفیت آب نشان داد که بهترین شرایط اکسیژن محلول در سد البرز، شهید رجایی و چکیده کامل
    این مطالعه با هدف بررسی تغییرات زیست محیطی و ارزیابی وجود گیاهان آبزی مهاجم و تاثیر آن بر کیفیت آب سدهای آب شرب استان مازندران شامل سد البرز، سد شهید رجایی و سد میجران انجام گرفت. اندازه‌گیری صفات کیفیت آب نشان داد که بهترین شرایط اکسیژن محلول در سد البرز، شهید رجایی و میجران در ماه فروردین بود. به علت لایه‌بندی حرارتی ایجاد شده در ماه مرداد و شهریور میزان اکسیژن محلول همه سدها در عمق 7 تا 10 متری به حدود صفر رسید. بیشترین مقدار کلروفیل سد البرز در ماه‌های اردیبهشت و خرداد و در عمق 5 متری با حدود 4، در سد شهید رجایی در مرداد با حدود 4/5 و در سد میجران در ماه مرداد در عمق 10 متری با حدود 11 میلی‌گرم در لیتر بود که بر اساس شاخص کارلسون در این ماه‌ها سدها در وضعیت یوتروف و تغذیه‌گرا بود. بیشترین مقدار فسفات اندازه‌گیری شده در هر سه ماه تیر، مرداد و شهریور در سد میجران مشاهده شد. دو گیاه هیدریلا و گوشاب شناور به عنوان گیاه مهاجم بیشتر در سد میجران شناسایی شد که به نظر می‌رسد با پرنده باکلان که در حاشیه سد میجران شب‌نشین هستند، وارد شده است. تغییر لایه‌های ایجاد شده در سدها از طریق هوادهی به ویژه در ماه‌های مرداد و شهریورماه، جلوگیری از ورود احشام در بالادست سدها و ایجاد بستری مناسب جهت تغییر محل زندگی پرندگان باکلان می‌تواند راهکار مناسبی جهت کمک به بالابردن شرایط کیفی آب سدهای آب شرب باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحی،ساخت و ارزیابی سنسورخازنی برای اندازه گیری رطوبت خاک
    الهام  موحد
    كشاورزي دقيق يك مفهوم جديد در كشاورزي امروزي است . يكي از دلايل رشد كشاورزي دقيق در ميان دانشمندان و كشاورزان، پيشرفت تكنولوژي در سيستم های تعيين مختصات جغرافياييGPS، سنسورها، عكسهاي هوايي يا ماهواره‏اي (يا سنجش از دور) و تسهيلات مديريت اطلاعات جغرافيايي است. وجود مشکلا چکیده کامل
    كشاورزي دقيق يك مفهوم جديد در كشاورزي امروزي است . يكي از دلايل رشد كشاورزي دقيق در ميان دانشمندان و كشاورزان، پيشرفت تكنولوژي در سيستم های تعيين مختصات جغرافياييGPS، سنسورها، عكسهاي هوايي يا ماهواره‏اي (يا سنجش از دور) و تسهيلات مديريت اطلاعات جغرافيايي است. وجود مشکلات تشخیص پارامتری در حوزه عملیات های آزمایشگاهی در بخش کشاورزی به خصوص تشخیص میزان رطوبت خاک، متخصصان را بر آن داشت است که همواره در تلاش برای بدست آوردن راه کار مناسب برای اندازه گیری میزان رطوبت مورد نیاز گیاه و منطقه مورد نظر باشند. لذا از این رو در این تحقیق سعی شده تا با طراحی وساخت یک سنسور رطوبت سنج که در آن از خاصیت خازنی استفاده شده، بتوان رطوبت خاک را اندازه گیری نمود. این سنسور خازنی متشکل از دو صفخه آلومینیومی عایق بندی شده می باشد که با تغییر رطوبت خاک، ضریب دی الکتریک خازن و بتبع آن ظرفیت خازنی و فرکانس مدار خروجی در آن تغییر میکند. از ویژگیهای دستگاه مورد نظر می توان به تشخیص رطوبت همزمان در چندین نقطه از زمین و همچنین استفاده در کنترل میزان آب دهی مورد نیاز گیاهان اشاره نمود. همچنین این دستگاه دارای یک ماژول فرستنده وگیرنده بیسم با برد 250 مترمی باشد . این دستگاه در شرایط آزمایشگاهی در 80 نقطه مورد بررسی قرار گرفت وجهت بررسی دقیقتر با سنسورهای متفاوت دیگری مورد آزمایش و بررسی واقع شد. میانگین درصد خطای بدست آمده از سنسور خازنی ساخته شده 0.60 درصد می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - کاربرد نشانگر های مولکولی در مطالعات زیست‎شناسی حفاظت
    نفیسه مومنی محسن  احمدپور
    مقدمه: دانش مولکولی نقش مهمی در زمینه حفاظت و پایداری گونه‌های جانوری دارد. مطالعات زیست‌شناسی حفاظت برای شناسایی جمعیت‌های رو به کاهش ضروری است تا بتوان برنامه‌های مدیریتی بهتری برای احیای آنها درنظر گرفت. با وجود پیشرفت دانش مولکولی، روزانه مطالعات بسیاری در زمینه شنا چکیده کامل
    مقدمه: دانش مولکولی نقش مهمی در زمینه حفاظت و پایداری گونه‌های جانوری دارد. مطالعات زیست‌شناسی حفاظت برای شناسایی جمعیت‌های رو به کاهش ضروری است تا بتوان برنامه‌های مدیریتی بهتری برای احیای آنها درنظر گرفت. با وجود پیشرفت دانش مولکولی، روزانه مطالعات بسیاری در زمینه شناخت بهتر نشانگر‌های مولکولی انجام می‌شود. هدف: در این مطالعه، نشانگر‎های ژنتیکی به‎کار رفته در بیش از 100 مقاله فارسی و انگلیسی بررسی شد. مواد و روش: این منابع از میان مطالعاتی در زمینه زیست‎شناسی حفاظت، زیست‌شناسی و اکولوژی مولکولی، نشانگر‌های مولکولی و سایر موضوعات مرتبط انتخاب شد تا با مقایسه آنها، الگوی واضح‌تری از کاربرد هر نشانگر در زمینه زیست‌شناسی حفاظت، ارائه گردد. یافته‌ها: به‌طور کلی، کاربرد هر نشانگر مولکولی تنها به یک مورد محدود نیست اما در بسیاری از موارد می‌توان به وجود رابطه مشخصی میان ویژگی‌های هر نشانگر و بیشترین کاربرد آن دست یافت. بحث: با این حال در انتخاب نشانگر مناسب در هر مطالعه حفاظتی در زمینه حیات وحش، مراحل زیر پیشنهاد می‌شود: 1) شناخت گونه مورد مطالعه 2) بررسی سوال یا مشکل حفاظتی 3) شناخت نشانگرهای مولکولی. همچنین، توجه به نرخ جهش و میزان تغییرپذیری در میان نشانگر‎های هسته‎ای و میتوکندریایی می‎تواند در انتخاب نشانگر مناسب نقش مفیدی داشته باشد. اما برای رسیدن به اطلاعات ژنتیکی و اکولوژیکی صحیح در زیست‌شناسی حفاظت، اصول ژنتیک جمعیت و تکامل مولکولی نیازمند آموزش جامع‎تری است تا با مقایسه همه جانبه نتایج مولکولی با سایر علوم و کنترل کیفی ژن توالی‌یابی شده به نتایج قابل استناد‌تری در زمینه ژنتیکی و حفاظتی رسید. پرونده مقاله