• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تأثیر شبکه های مجازی در ترویج فرهنگ محیط زیستی ایران
    طاهره  نیک پور علی اصغر  کیا محمد رضا رسولی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای مجازی و به طور اخص شبکه های اجتماعی، در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران انجام شده است. این مطالعه، از منظر هدف کاربردی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی بوده که در دو مرحله كيفي–كمي انجام گرفت. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یا چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای مجازی و به طور اخص شبکه های اجتماعی، در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران انجام شده است. این مطالعه، از منظر هدف کاربردی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی بوده که در دو مرحله كيفي–كمي انجام گرفت. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به منظور، اکتشاف و توصیف عقاید و نگرش‌های مصاحبه شوندگان استفاده شد. بدین ترتیب، ابتدا، از 12 فرد خبره مصاحبه به عمل آمد و سپس تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در نتیجه، 38 کد باز در قالب 6 کد محوری کارکرد اطلاع‌رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی و کارکرد نظارتی استخراج گردید. در بخش کمی نیز از میان کلیه فعالان محیط زیست در قالب NGOها و فعالان فضای مجازی ایران، 217 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به صورت تصادفی، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات در این بخش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در انتها، برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌ افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که متغیرهای کارکرد اطلاع‌رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی و کارکرد نظارتی در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران و فرهنگ‌سازی کاهش آلودگی محیط زیست مؤثر می‌باشند. بعلاوه، متغیرهای جمعیت شناختی در رابطه بین مولفه‌های فضای مجازی و فرهنگ‌سازی کاهش آلودگی محیط زیست نقش تعدیلگری دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مکان یابی جمع آوری آب باران با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره بر پایه GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تجره)
    مریم   آقائی سیامک  دخانی ابراهیم  امیدوار
    كمبود آب در مناطق خشك، بحراني جدي است مهم ترين مرحله در بكارگيري سامانه هاي جمع آوري باران، مكان يابي عرصه هاي مناسب است. در این تحقیق از سه روش مدل رگرسیون چندمتغیره و GIS برای مکانیابی روش جمع آوری آب باران به شیوه درجا و غیر درجا در حوزه آبخیز تجره استفاده شده است. د چکیده کامل
    كمبود آب در مناطق خشك، بحراني جدي است مهم ترين مرحله در بكارگيري سامانه هاي جمع آوري باران، مكان يابي عرصه هاي مناسب است. در این تحقیق از سه روش مدل رگرسیون چندمتغیره و GIS برای مکانیابی روش جمع آوری آب باران به شیوه درجا و غیر درجا در حوزه آبخیز تجره استفاده شده است. در این مطالعه تاج پوشش، لاشبرگ، سنگ و سنگ ریزه، خاک لخت، CN، بارش، شیب و عمق خاک به عنوان متغیر مستقل و نفوذ در جمع آوری آب باران درجا و دبی حداکثر لحظه ای برای روش جمع آوری آب باران غیر درجا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. از مدل رگرسیون چند متغیره از روش گام به گام ، روش حذف پس رو، و پیش رو استفاده شده است. و از روش گام به گام استاندارد، روش حذف پسرو ، روش گام به گام در جمع آوری آب باران غیردرجا استفاده شده است. نتایج نهایی با تطبیق نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد در جمع آوری آب باران درجا، روش گام به گام و در بین لایه ها لایه هایCN، خاک، درصد سنگ و سنگ ریزه، و در جمع آوری آب باران غیر درجا روش رگرسیون گام به گام استاندارد و در بین لایه ها درصد لاشبرگ، درصد تاج پوشش، CN، شیب، درصد سنگ و سنگریزه، میزان بارندگی، درصد خاک لخت و عمق خاک در معادله با اهمیت شناخته شده است. در نهایت درجه اهمیت سایت های جمع آوری باران به چهار کلاس بسیارخوب، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - اثرات آتش سوزی بر روی پوشش گیاهی در جنگل های شاندرمن
    نسرین   حاجت پور شکاری حسن پوربابائی مهرداد قدس خواه دریایی حامد اسدی
    این مطالعه با هدف بررسی اثرات آتش سوزی بر روی پوشش گیاهی در جنگل های شاندرمن واقع در استان گیلان انجام شد. براي اين منظور60 قطعه نمونه 400 متر مربعی به روش تصادفی - سیستماتیک درمناطق آتش سوزی شده و شاهد برداشت شد. در داخل هر قطعه نمونه درصد پوشش گیاهی بر اساس روش وان در چکیده کامل
    این مطالعه با هدف بررسی اثرات آتش سوزی بر روی پوشش گیاهی در جنگل های شاندرمن واقع در استان گیلان انجام شد. براي اين منظور60 قطعه نمونه 400 متر مربعی به روش تصادفی - سیستماتیک درمناطق آتش سوزی شده و شاهد برداشت شد. در داخل هر قطعه نمونه درصد پوشش گیاهی بر اساس روش وان در مارل برآورد شد. گونه های گیاهی حاضر در سطح قطعه نمونه ها جمع آوری و شناسایی شده، شکل زیستی آنها بر اساس روش رانکاير تعیین شد. نتايج نشان داد که بر اساس داده های پوشش گیاهی تعداد 60 گونه گیاهی در جنگل آمبرادول شناسایی شد که 13 گونه (22 درصد) فقط در منطقه ی آتش سوزی، 5 گونه (8 درصد)، فقط در منطقه‌ی شاهد و 42 گونه (70 درصد) به طور مشترک در هر دو منطقه وجود داشت. بیشترین فراوانی به تیره های Rosaacee و Poaceae تعلق داشت. در بررسی طیف بيولوژيکی عناصر گياهي در منطقه‌ی آتش سوزی شده و شاهد فانروفيت ها و همی کریپتوفیت ها در هر دو منطقه بیشترین حضور را داشتند. نتايج بررسي شاخص هاي تنوع زيستي گياهي نشان داد که مقادير شاخص‌هاي تنوع گونه اي در منطقه‌ی آتش سوزی شده بیشتر از منطقه شاهد بود. تحلیل DCA نشان داد که ترکیب پوشش گیاهی در منطقه‌ی آتش سوزی شده با شاهد تفاوت خاصی ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پس از گذشت 12 سال از آتش سوزی، ترکیب پوشش گیاهی منطقه احیا شده و با منطقه شاهد یکی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی ریسک فردی و جمعی وقوع رخداد نشتی در پالایشگاه پارس جنوبی بر اساس تخمین تکرارپذیری اتصالات و مدل سازی نرم افزار PHAST
    غلامرضا جعفرنژاد سینا دوازده امامی محمد ولایت زاده
    در این تحقیق، به‌منظور بررسی محدوده اثر دو نوع آتش Flash Fire و Jet Fire و تعیین ریسک فردی و جمعی مربوط به مخازن گاز پالایشگاه‌های پارس جنوبی، از روش ارزیابی کمی ریسک با استفاده از نرم‌افزار PHAST استفاده ‌شد. برای به دست آوردن تکرارپذیری برای سناریوی نشتی فلنج شیر ورود چکیده کامل
    در این تحقیق، به‌منظور بررسی محدوده اثر دو نوع آتش Flash Fire و Jet Fire و تعیین ریسک فردی و جمعی مربوط به مخازن گاز پالایشگاه‌های پارس جنوبی، از روش ارزیابی کمی ریسک با استفاده از نرم‌افزار PHAST استفاده ‌شد. برای به دست آوردن تکرارپذیری برای سناریوی نشتی فلنج شیر ورودی و خروجی، تمام اتصالات موجود در مسیر برای هر سناریو به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و تکرارپذیری آن ها محاسبه شدند. نتایج نشان داد که از میان نشتی‌ها، نشتی مربوط به فلنج شیر ورودی و فلنج شیر خروجی، با توجه به موقعیت مکانی آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. نمودار کانتور ریسک فردی حاصل از ترکیب دو سناریو شیر ورودی و شیر خروجی است که نشان‌دهنده میزان مرگ‌ومیر در سال در محدوده‌های مشخص‌شده می باشد نمودار ریسک جمعی از ترکیب تکرارپذیری و تعداد تلفات در سال تشکیل‌شده است که در محدوده حد بالا و حد متوسط قرار دارد و این بدین معناست که ریسک جمعی منطقه تحت بررسی بالا می باشد. با توجه به شرایط در پالایشگاه پارس جنوبی ازنظر شرایط آب و هوایی منطقه، سرعت و جهت وزش باد، جهت وزش باد غالب، جانمایی ساختمان‌های موجود در ایستگاه و توزیع جمعیتی آن به این نتیجه می‌رسیم که در صورت وقوع رخداد نشتی، پیامد آن‌که به‌صورت انتشار گاز قابل اشتعال و دو نوع آتش محتمل Jet Fire و Flash Fire می باشد، از محدوده معین موردنظر خارج بوده و این امر می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری جانی و مالی به همراه داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی کارایی عصاره ناخالص آنزیمی استخراج شده از ریشه ترب کوهی درحذف کاتکول
    سهیلا امیری حسینی فاطمه نجات زاده اسماعیل بابانژاد فتح اله  غلامی بروجنی
    کاتکول یکی از ترکیبات فنلی است که بعنوان ماده خام اولیه و یا محصول نهایی صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاههای نفت می باشد. در این مطالعه بررسی کارایی عصاره ترب بعنوان آنزیم ناخالص و حذف کاتکول از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در یک مطالعه تجربی، کارایی حذف کاتکول از فاضلاب چکیده کامل
    کاتکول یکی از ترکیبات فنلی است که بعنوان ماده خام اولیه و یا محصول نهایی صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاههای نفت می باشد. در این مطالعه بررسی کارایی عصاره ترب بعنوان آنزیم ناخالص و حذف کاتکول از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در یک مطالعه تجربی، کارایی حذف کاتکول از فاضلاب سنتتیک در مقیاس آزمایشگاهی در فاز ناپیوسته آنزیم ناخالص استخراج شده از گیاه ترب در فرایند حذف آنزیمی کاتکول مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام مطالعه کارایی فرایند های متغییر آنزیم ناخالص، غلظت های آب اکسیژنه در مدت زمان 20 دقیقه بررسی شد. پس از واکنش، غلظت کاتکول خروجی فرایند با دستگاه HPLC در طول موج 275 نانومتر اندازه گیری شد. با افزایش غلظت آب اکسیژنه و ثابت نگهداشتن غلظت آنزیم در ابتدا روند افزایشی مشاهده گردید. ولی پس از یک مدت زمان با افزایش بیشتر پراکسید هیدروژن تغییری محسوسی در راندمان مشاهده نگردید. به طوری که برای غلظت های آب اکسیژنه (0.58، 1.17، 1.78 مول بر لیتر ) و آب اکسیژنه (10، 20، 40 میلی لیتر بر لیتر) بترتیب راندمان حذف 45% ، 60% و 80% بدست آمد. ولی با مقادیر غلظت های آب اکسیژنه (1.17، 2.35، 3.53 مول بر لیتر) و غلظت آب اکسیژنه ثابت راندمان حذف بترتیب 42% ، 58% و 81% بوده است. تصفیه آنزیمی به عنوان یک فرایند مناسب می تواند جهت کاتکول و ترکیبات آن از فاضلاب مورد استفاده قرار بگیرد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در استان همدان با استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره IRSP6
    علی  شهبازی لقمان  خداکرمی دکتر کامران نصیراحمدی
    این مطالعهبا هدف استفاده از تکنیک سنجش از دور و سري زماني تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و تعیین سطح زیر کشت مزارع سيب زميني در استان همدان صورت گرفت. بدين ترتیب از سري زماني تصاوير ماهوارهIRSP6 سنجنده Awifs براي تعيين سطح زير کشت سيب زميني، استفاده شد. براي اين منظور چکیده کامل
    این مطالعهبا هدف استفاده از تکنیک سنجش از دور و سري زماني تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و تعیین سطح زیر کشت مزارع سيب زميني در استان همدان صورت گرفت. بدين ترتیب از سري زماني تصاوير ماهوارهIRSP6 سنجنده Awifs براي تعيين سطح زير کشت سيب زميني، استفاده شد. براي اين منظور در سه گذر زماني که همزمان با سبزينگي و زردشدگي گياه سيب زميني بوده تصاوير تهيه شد. پردازش هاي لازم از جمله آماد سازي تصاوير، تصحيح هندسي، شاخص گياهي، طبقه بندي نظارت نشده و طبقه بندي نظارت شده فازي بر روي تصاوير انجام شد. در نهايت با استفاده روش Overlay بر روي نقشه هاي حاصل از طبقه بندي نظارت شده فازي و شاخص هايNDVI, و SAVI سطح زيرکشت سيب زميني شناسايي شد. ضريب کاپا براي نقشه هاي سطح زير کشت سيب زميني حاصل از روش طبقه بندي فازي، شاخص-هايNDVI و SAVI به ترتيب90، 87 و 85 درصد به دست آمد. مساحت سطح زير کشت سيب زميني نيز به ترتيب حدود38740، 36728 و 36614 هکتار در سال 1387 تعيين شد. بر اساس نتایج اين مطالعه مشخص شد که مي توان از روش طبقه بندي فازي و سري زماني داده هاي سنجندهAWIFS براي تشخيص و تخمين سطح زير کشت سيب زميني با دقت تقريبا قابل قبول استفاده کرد و همچنين استفاده از شاخص هاي گياهي مذکور داراي سرعت بالا براي تفکيک سطح زيرکشت اين محصول است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - اثرات محیط زیستی ورود پسماندهای پلاستیکی به دریا و روش¬های مدیریت آن (مطالعه مروری)
    سیده بهاره  عظیمی غلامرضا اله قلی پور یوسف عظیمی
    يكي از پيامدهاي تحولات جامعه جهاني در يك سده اخير توسعه شهرنشيني و تمركز بيش از پيش اجتماعات بشري در مناطق شهري است. رشد جمعيت و تمايل به شهرنشيني از تحولات قرن حاضر است كه اين امر به نوبه خود استفاده بيشتر از منابع و توليد ضايعات را تشديد نموده است. اين افزايش جمعيت به چکیده کامل
    يكي از پيامدهاي تحولات جامعه جهاني در يك سده اخير توسعه شهرنشيني و تمركز بيش از پيش اجتماعات بشري در مناطق شهري است. رشد جمعيت و تمايل به شهرنشيني از تحولات قرن حاضر است كه اين امر به نوبه خود استفاده بيشتر از منابع و توليد ضايعات را تشديد نموده است. اين افزايش جمعيت به همراه توسعه شهر نشيني مصرف منابع طبيعي و به تبع آن دورریز و توليد انواع ضايعات و پسماندها را به همراه دارد. در نتیجه مدیریت پسماند در جهان به سویی می‌رود که به چالشی بزرگ در نواحی شهری بدل شود. این چالش، به ویژه در شهرهای بزرگ، بزرگ تر است. این پسماندها نه تنها در اکوسیستم انسان و خشکی های کره زمین، بلکه به دریاها نیز راه یافته است و موجودات آبزی را نیز از آثار سوء خود بی بهره نگذاشته اند. به منظور همگام شدن با نیازهای توسعه اقتصادی سریع و رشد پیوسته جمعیت و نیز به دلیل نقش حیاتی مدیریت پسماند در حفظ محیط زیست و سلامت همگانی، مدیریت پسماندهای دریایی یکی از اولویت‌های حال حاضر جوامع می باشد. دفع و تجمع پسماندها در محیط زیست دریایی یکی از تهدیدهای محیط زیستی است که با سرعت بسیار زیادی رو به افزایش است. هدف از مطالعه حاضر مرور منابع و جمع آوری اطلاعاتی در خصوص ورود پسماندهای پلاستیکی به دریا، اثرات محیط زیستی آن و روش های مدیریت پسماندهای پلاستیکی دریایی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - کاربرد نانوالیاف الکتروریسی شده به منظورحذف آلاینده های گازی
    هانیه  شکی
    دی اکسید کربن مهمترین گاز گلخانه ای است که به مقدار زیاددرجو زمین منتشر می شود. این مقدار زیاد دی اکسید کربن درجو مشکلات عظیمی را ایجاد می کند که بر زندگی انسان تأثیر گذاراست مانندگردبادشدید، طوفان، خشکسالی و باران های اسیدی. بخش اصلی انتشاردی اکسید کربن از احتراق سوخت چکیده کامل
    دی اکسید کربن مهمترین گاز گلخانه ای است که به مقدار زیاددرجو زمین منتشر می شود. این مقدار زیاد دی اکسید کربن درجو مشکلات عظیمی را ایجاد می کند که بر زندگی انسان تأثیر گذاراست مانندگردبادشدید، طوفان، خشکسالی و باران های اسیدی. بخش اصلی انتشاردی اکسید کربن از احتراق سوختهای فسیلی حاصل می شود که منبع اصلی انرژی مورد استفاده برای تأمین تقاضای انرژی بشردر حال حاضر و آینده نزدیک است. تقریباً 85٪ انرژی مصرفی انسان از طریق سوختهای فسیلی تأمین میشود. در همین راستا، در سال های اخیر به منظور تصفیه هوا و حذف دی اکسید کربن، روش های مختلفی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته، یکی از این روش ها جذب سطحی و استفاده از جاذب ها می باشد. در سال های اخیر، غشاهای نانوالیاف به عنوان جاذب آلاینده بسیار مورد توجه قرار گرفته است که در مقایسه با جاذب های معمولی، از بسیاری جهات مانند ساختار متخلخل، سطح ویژه بالا، شار نفوذ و انتخاب پذیری بالا، افت فشار پایین، انعطاف پذیری بالا و جذب هدفمند،برتری دارند. بنابراین، غشاهای نانوالیاف پتانسیل بسیار خوبی برای جذب و جداسازی آلاینده های گازی مانند دی اکسید کربن از هوا دارند. علاوه بر نسبت سطح به حجم بالا، نانوالیاف اصلاح شده دارای گروه های عاملی مختلفی هستند که عملکرد آن ها را بهبود میبخشند.در این مقاله، بررسی کلی از آثار منتشر شده در دهه گذشته در موردتوسعه غشاهای نانوالیاف متخلخل مبتنی بر الکتروریسی برای حذف کارآمد دی اکسید کربن انجام شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر دما، بارش با استفاده از مدل¬LARS-WG (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه بشار)
    حمیدرضا  پناهی حسین  منتصری علی‌اکبر حکمت زاده رضا خلیلی
    افزایش گاز های گلخانه ای در چند دهه اخیر و افزایش دمای ناشی از آن باعث به هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی کره زمین و تغییرات اقلیمی در اغلب نواحی کره زمین شده است. ازاین‌رو تطبیق و مقابله با تغییرات اقلیمی در بخش منابع آب به همراه کاهش بازتاب آن‌ها می بایستی به‌عنوان بخشی چکیده کامل
    افزایش گاز های گلخانه ای در چند دهه اخیر و افزایش دمای ناشی از آن باعث به هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی کره زمین و تغییرات اقلیمی در اغلب نواحی کره زمین شده است. ازاین‌رو تطبیق و مقابله با تغییرات اقلیمی در بخش منابع آب به همراه کاهش بازتاب آن‌ها می بایستی به‌عنوان بخشی از یک پاسخ جامع منطقه‌ای به آسیب‌پذیری ناشی از تغییر اقلیم مورد رسیدگی جدی قرار گیرد. در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار ریزمقیاس نمایی LARS-WG و مدل گردش عمومی جوی اقیانوسی HadCM3 در قالب سناریو های مختلف تعریف‌شده در گزارش چهارم IPCC (سناریوهای پایه) ازجمله سناریو A1، A2، B1، B2 که بیشتر به مسائل منطقه ای و جهانی از منظر اقتصادی و محیط‌زیستی توجه دارد، میزان تغییرات دمایی و بارش در 100 سال آینده حوضه رودخانه بشار پیش نگری شد. سپس با استفاده از سناریوی گزارش پنجم (RCP) استفاده شد و نتایج با سناریوهای پایه مقایسه گردد. نتایج نشان داد در هر دو سناریو در دوره آتی با افزایش زیاد متوسط دمای هوا مواجه خواهیم بود ولی کاهش میزان بارش چشمگیر نخواهد بود. در بخش سناریوسازی تغییرات اقلیمی RCP ها تا انتهای قرن 21 نشان از افزایش درجه حرارت و کاهش بارش در سال های آتی دارد. میزان تغییرات دمایی در RCP2.6 بین 3 تا 13 درصد و در RCP8.5 بین 4 تا 14 درصد تخمین زده شد؛ این افزایش دما در مقیاس های بزرگ باعث افزایش تبخیر و طولانی‌تر شدن دوره های خشک‌سالی می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تبدیل نوری آلاینده زیست محیطی هیدروژن سولفید و تولید سوخت هیدروژن با استفاده از کاتالیزگر نانوکامپوزیتی مغناطیسی پایه کربن
    مجید  غنیمتی محسن لشگری مهچهره ثابتی
    هیدروژن سولفید یک آلاینده خطرناک زیست محیطی، خورنده و اشتعال پذیر است که در صنایع نفت و گاز ترش در مقیاس وسیع تولید می شود. یکی از استراتژی های پایدار برای حذف این آلاینده زیست محیطی و تبدیل آن به سوخت پاک هیدروژن، استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی (فوتون) و سنتز نانوان چکیده کامل
    هیدروژن سولفید یک آلاینده خطرناک زیست محیطی، خورنده و اشتعال پذیر است که در صنایع نفت و گاز ترش در مقیاس وسیع تولید می شود. یکی از استراتژی های پایدار برای حذف این آلاینده زیست محیطی و تبدیل آن به سوخت پاک هیدروژن، استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی (فوتون) و سنتز نانوانرژی مواد نیم رسانا است. برای این منظور در پروژه حاضر ترکیب نانوساختار نیم رسانای مغناطیسی MgFe2O4 سنتز شد و برای تولید هیدروژن از طریق شکافت فوتوکاتالیستی محلول قلیایی H2S مورد استفاده قرار گرفت. شواهد تجربی نشان داد ترکیب سنتزی از توانایی لازم برای احیای پروتون و تولید هیدروژن برخوردار است. همچنین با سنتز ترکیب نانوکامپوزیتی مغناطیسی CNT/MgFe2O4 اثر تقویتی نانولوله کربنی بر فعالیت فوتوکاتالیست مذکور مطالعه شد. بررسی ها نشان داد حضور نانولوله کربنی از طریق افزایش مساحت سطح فوتوکاتالیست، کاهش فرایند بازترکیب الکترون-حفره و افزایش جذب فوتون، تولید هیدروژن را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. سرعت آزادسازی هیدروژن 1284 میکرو مول بر ساعت به ازای 2/0 گرم فوتوکاتالیست بدست آمد که بیانگر آن است ماده ی نانوکامپوزیتی سنتز شده از توانایی بالایی برای حذف آلاینده و تولید سوخت هیدروژن برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - حذف رنگ متیلن بلو از پساب با استفاده از Fe-BTC
    رضا  علیزاده
    در این تحقیق ماده آلی فلزیFe-BTC (آهن-بنزن تری کربوکسیلات) تهیه شده با تابش فراصوت، به عنوان یک کاتالیست نوری جهت تخریب رنگ متیلن بلو (MB) از درون آب استفاده شده است. اثرات دما (50 و 70 درجه سانتی گراد) و زمان تابش (90 و 120 دقیقه) برای تهیه این ماده مورد بررسی قرار گر چکیده کامل
    در این تحقیق ماده آلی فلزیFe-BTC (آهن-بنزن تری کربوکسیلات) تهیه شده با تابش فراصوت، به عنوان یک کاتالیست نوری جهت تخریب رنگ متیلن بلو (MB) از درون آب استفاده شده است. اثرات دما (50 و 70 درجه سانتی گراد) و زمان تابش (90 و 120 دقیقه) برای تهیه این ماده مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات تهیه شده Fe-BTC عملکرد نورکافتی خوبی را از خود نشان داده و در محدوده دمایی120-70 سانتیگراد ییشترین فعالیت را در حذف رنگ متیلن بلو دارا بود. این عملکرد نتیجه دو عامل مهم شامل مهار فرآیند نوترکیبی حامل های بار و افزایش سطح کاتالیست نوری است. سرعت واکنش تخریب رنگ متیلن بلو از معادله سرعت شبه مرتبه اول لانگمویر پیروی می کند. نمونه Fe-BTC70-120 به دلیل ذرات کوچکتر و همچنین نوترکیب الکترون-حفره کمتر، بیشترین تخریب رنگ را از خود نشان داد.، این تخریب رنگ نتیجه خواص اکسید کنندگی رادیکال هیدروکسیل است. آزمون ها، پایداری نمونه را برای سه دوره مصرف نشان داد. استفاده از فوتوکاتالیست Fe-BTC با فعالیت و پایداری بالا، می تواند انتخاب نوینی در تصفیه پساب های رنگی باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بررسی مولفه های شاخص LEEDدر بهسازی مدارس متوسطه دوم استان سمنان با رویکرد اکولوژیک
    فرزاد  محمدی محمد رحمانی قصبه غلامحسین  ناصری
    امروزه با توجه به این که منابع انرژی تجدیدناپذیر رو به اتمام است و تخریبی که ناشی از استفاده این منابع به محیط زیست منجر می شود؛ توجه کشورها به سوی استفاده از منابع تجدید‌پذیر و توسعه پایدار بیش از پیش جلب شده است. در این برهه، نگرش به رویکردهای معماری سبز در مدارس از ج چکیده کامل
    امروزه با توجه به این که منابع انرژی تجدیدناپذیر رو به اتمام است و تخریبی که ناشی از استفاده این منابع به محیط زیست منجر می شود؛ توجه کشورها به سوی استفاده از منابع تجدید‌پذیر و توسعه پایدار بیش از پیش جلب شده است. در این برهه، نگرش به رویکردهای معماری سبز در مدارس از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا علاوه بر رعایت نکات اساسی ساختمان های سبز و صرفه جویی در مصرف انرژی، وجود چنین مدارسی ابزار آموزشی، برای آموزش شیوه های پایدار به دانش آموزان است. هدف این پژوهش بررسی میزان تحقق مولفه های مدارس سبز بر اساس ابزار استاندارد LEED با رویکرد اکولوژیک در مدارس مقطع دوم متوسطه استان سمنان جهت بهسازی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی و ابزار رتبه‌بندی‌ و امتیازدهی ابزار LEED به معنای راهنمای طراحی و محیطی است. جامعه آماری شامل کلیه مدارس دوره دوم متوسطه در استان‌ سمنان است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و شاخص های استاندارد بوده است، پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از پرسشنامه‌ها؛ داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخه 22 و با آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص‌ LEED برای بررسی بهسازی مدارس مناسب و از منظر برخورداری از و مولفه های مدارس سبز در طیف پایین تر از حد متوسط قرار دارند. پرونده مقاله